Hasta ve Hasta Yakınlarının Hakları ve Sorumlulukları

Hasta ve Hasta Yakınlarının Hakları ve Sorumlulukları

Sağlık Hizmetlerinden Faydalanma Hakkı:

Hastanemize başvuran her birey, ırk, dil, din, mezhep, cinsiyet, fiziksel, düşünsel ve sosyal özellikleri ne olursa olsun, var olan tanı, tedavi ve rehabilitasyon olanaklarından en üst düzeyde yararlanma hakkına sahiptir.

Sağlık Durumu İle İlgili Bilgi Alma Hakkı:

Hastalara bilgi, mümkün olduğunca sade şekilde, tereddüt ve şüpheye yer verilmeden, hastanın sosyal ve kültürel düzeyine uygun olarak anlayabileceği şekilde verilir. Hasta, tıbbi tedavi ve müdahaleyi gerçekleştirecek sağlık personeli tarafından bilgilendirilir. Hastalarımızın, kendileri ya da yasal temsilcilerine aşağıdaki hususlarda bilgi verilir:

 • Hastalığın muhtemel sebepleri ve nasıl seyredeceği,
 • Tıbbi müdahalenin kim tarafından nerede, nasıl, ne şekilde yapılacağı ve tahmini süresi,
 • Diğer tanı ve tedavi seçenekleri ve bu seçeneklerin getireceği fayda ve riskler ile hastanın sağlığı üzerindeki muhtemel etkileri,
 • Muhtemel komplikasyonlar,
 • Hastanın tedaviyi reddetmesi durumunda ortaya çıkabilecek muhtemel riskler,
 • Kullanılacak ilaçların önemli özellikleri,
 • Sağlığı için kritik olan yaşam tarzı önerileri,
 • Gerektiğinde aynı konuda tıbbi yardıma nasıl ulaşabileceği

Hasta, sağlık durumu ile ilgili bilgiler bulunan dosyayı ve kayıtları, ilgili kanun kapsamında (KVKK) doğrudan, vekili veya kanuni temsilcisi vasıtası ile inceleyebilir ve bir suretini alabilir.

Sağlık Kuruluşunu Seçme ve Değiştirme:

Hastalarımız hizmet aldıkları sağlık kurumunu seçme ve tedavinin herhangi bir evresinde değiştirme hakkına sahiptir.

Personeli Tanıma, Seçme ve Değiştirme:

Hastalarımız, kendisine sağlık hizmeti verecek olan personelin kimlikleri, görev ve unvanlarını bilme, personeli seçme, tedavisi ile ilgilenen personeli değiştirme hakkına sahiptir.

Mahremiyete Saygı Gösterilmesi:

Hastanın mahremiyetine saygı gösterilmesi esastır.

Hasta, mahremiyetinin korunmasını açıkça talep de edebilir.

Tüm klinik görüşmeler, muayene, tıbbi işlemler, tedaviler ve hasta nakliyesi hastanın mahremiyetine saygı gösterilmek suretiyle icra edilir.

Mahremiyet konusunda aşağıdaki konulara dikkat edilmelidir:

 • Hastanın, sağlık durumu ile ilgili tıbbi değerlendirmelerin gizlilik içerisinde yürütülmesi,
 • Muayenenin, teşhisin, tedavinin ve hasta ile doğrudan teması gerektiren diğer işlemlerin makul bir gizlilik ortamında gerçekleştirilmesi,
 • Tıbben sakınca olmayan hallerde yanında bir yakınının bulunmasına izin verilmesi,
 • Tedavisi ile doğrudan ilgili olmayan kimselerin, tıbbi müdahale sırasında orada bulunmaması,
 • Hastalığın mahiyeti gerektirmedikçe hastanın şahsi ve ailevi hayatına müdahale edilmemesi,
 • Sağlık harcamalarının kaynağının gizli tutulması

Ölüm olayı ise, mahremiyetin bozulması hakkını vermez.

Tıbbi Müdahalede Hastanın Rızası ve İzni:

Tıbbi müdahalelerde hastanın rızası gerekir. Hastanın rızasının alınamadığı, hayati tehlikesinin bulunduğu ve bilincinin kapalı olduğu acil durumlar ile hastanın bir organının kaybına veya fonksiyonunu ifa edemez hale gelmesine yol açacak durumun varlığı halinde, hastaya tıbbi müdahalede bulunmak rızaya bağlı değildir.

Hastalarımız kendilerine uygulanacak tedavi ile ilgili ayrıntılı bilgilendirilme ve sonrasında onam verme ya da tedaviyi reddetme hakkına sahiptir.

Bu süreçte tedaviyi öneren hekim ile hasta arasında karşılıklı diyalog sağlanıp, hastanın tüm soruları cevaplandırılarak makul bir süre düşünmesine izin verilir.

Aşağıdaki tüm işlemlerde hastalardan bilgilendirilmiş onam alınır ve “Bilgilendirilmiş Onay Formu” imzalatılır:

 • Hastaneye yatış ve tedavi
 • Tüm ameliyatlar ve diğer girişimsel işlemler
 • Anestezi ve sedasyon uygulamaları
 • Kan ve kan ürünleri transfüzyonu
 • Hekim tarafından yüksek riskli olarak görülen diğer tüm işlemler (kemoterapi, radyoterapi, kemik iliği nakli gibi)

Rızanın Kapsamı ve Aranmayacağı Haller:

Hastamızdan onam alırken hasta veya kanuni temsilcisi tıbbi müdahalenin konusu ve sonuçları hakkında bilgilendirilir. Hastamızın verdiği rıza, tıbbi müdahalenin gerektirdiği sürecin devamı olan ve zorunlu sayılabilecek rutin işlemleri de kapsar. Hastada organ veya fonksiyon kaybına neden olabilecek durumlarda ise rıza aranmaksızın tıbbi müdahale genişletilebilir.

Tedaviyi Reddetme veya Durdurma:

Hastamız, kendisine uygulanması planlanan veya uygulanmakta olan tedaviyi reddetme veya durdurulmasını isteme hakkına sahiptir. Hastaya tedavinin reddi halinde olabilecekler hekim tarafından anlatılır ve anlaşıldığına dair “Tetkik / Tedavi Red, Durdurma, Kendi İsteğiyle Hastaneyi Terk Tutanağı” imzalatılır. İmzalanan formun bir örneği hasta dosyasına konur, diğeri hastaya teslim edilir. Tedaviyi daha önce reddeden bir hastanın tekrar başvurması halinde, gerekli tıbbi bakım ve tedaviyi alma hakkı vardır. Hastamıza önceki reddi konusunda serzeniş veya imada bulunmayız.

Güvenliğin Sağlanması:

Hasta ve yakınlarının, sağlık kurumlarında güven içinde olmayı bekleme ve bunu isteme hakları vardır. Hastanemizde hasta ve yakınlarına ait eşyalar, güvenli bir şekilde ve belli kurallar çerçevesinde saklanır. Hasta ve yakınlarının üzerinde bulunan tüm kıymetli eşyalar güven altına alınır, saklanır ve hastaneden ayrılırken iade edilir.

Dini Hizmetlerden Faydalanma Hakkı:

Hastanemizin kuralları çerçevesinde hastalarımızın dini hizmetlerden faydalanma hakkı vardır. Diğer hastalarımızı etkilememek, kendi sağlığını riske atmamak ve hastane düzenini bozmamak kaydıyla hastalarımız dini ibadetlerini yerine getirebilirler. Hasta kendi isteği ile dini ihtiyaçlarına göre bir din adamını getirme hakkına sahiptir.

İnsani Değerlere Saygı Gösterilmesi ve Ziyaret:

Hastalarımız, kişilik değerlerine uygun bir şekilde ve ortamda sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkına sahiptir. Sağlık hizmetlerinde görev alan bütün personel; hastalarımıza, yakınlarına ve ziyaretçilere saygı, itina ve ihtimam göstererek, güler yüzlü, nazik ve şefkatli davranmak zorundadır.

Hastanın, her türlü sağlıklı şartlar sağlanmış, gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir sağlık hizmeti almaya ve hastanemiz kuralları çerçevesinde ziyaretçi kabul etmeye hakkı vardır.

Refakatçi Bulundurma:

Hastalarımızın hastanemiz kuralları çerçevesinde hekimin uygun görmesi halinde refakatçi bulundurmaya hakkı vardır.

Müracaat, Şikâyet ve Dava Hakkı:

Hastalarımızın; haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikâyet ve dava haklarını kullanma hakları vardır.

Hasta ve Ailesinin Sorumlulukları:

 • Hastalarımız ve yakınlarından, sağlık hizmeti alırken aşağıdaki kural ve uygulamalara uymalarını beklemekteyiz:
 • Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder.
 • Yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, gördüğü tedavileri ve tıbbi müdahaleleri, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru olarak verir.
 • Hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelir ve tedavisinin gidişatı hakkında geri bildirimlerde bulunur.
 • Randevu tarih ve saatine uyar ve değişiklikleri ilgili birimlere bildirir.
 • İlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile diğer hastaların ve personelin haklarına saygı gösterir.
 • Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmaz.
 • Yatan hastalarımız için hasta tercihli serbest ziyaret uygulanmaktadır. Tıbbi personel, gereklilik halinde ziyaretçi sayısına sınırlama getirebilir.
 • Anadolu Sağlık Merkezi hekim, hemşire ve diğer sağlık profesyonellerinin yanı sıra, öğrenci ve stajyerlerin (asistanların) “gözetim altında” tıbbi bakım sürecine katılma ihtimali vardır.
 • Haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşadığında Hasta Hakları Birimi’ne başvurur.
 • Hasta Hakları Birimi’ne hastane dışından (0262) 678 5565 - (0262) 678 5376, hastane içinden 5565 / 5376 dahili telefon numarasından ulaşılabilir.

Organ Bağışı:

Organ bağışı tamamen gönüllülük esasına dayalı tıbbi bir uygulamadır. Hastalarımız bilgilendirilerek, talep etmeleri durumunda T.C. Sağlık Bakanlığı organ bağışı merkezlerine yönlendirilmektedir.

Sizi Dinliyoruz
Sizi Dinliyoruz

Hizmet kalitemizi daha da yükseltmek için görüşlerinize, önerilerinize kulak veriyoruz.

Formu doldur
Evde Bakım ve Sağlık Formu
Evde Bakım ve Sağlık Formu

İhtiyaç duyduğunuz sağlık hizmeti evinize geliyor. Evde sağlık hizmeti için formu doldurabilirsiniz.

Formu doldur
Tıbbi İkinci Görüş Formu
Tıbbi İkinci Görüş Formu

Tetkiklerinizin sonuçları, hastalığınızın teşhisi ve size sunduğumuz tedavi seçenekleri gibi konularda ikinci bir doktor görüşü için formu doldurabilirsiniz.

Formu doldur
Fiyat Talep Formu
Fiyat Talep Formu

Özel tedavi ve hizmetler için fiyat talep edebilirsiniz.

Formu doldur