Gebze
Nazmi Yalçın İlker
Prof. Dr.

Nazmi Yalçın İlker

2012 yılından bu yana Anadolu Sağlık Merkezi’nde görevini sürdürüyor.

Uzmanlık

Eğitim

Üniversite

 • 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Samsun 1980

Uzmanlık Eğitimi

 • Hacettepe Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı, Ankara 1984

Yardımcı Doçent

 • Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, İstanbul 1988

Doçent

 • Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, İstanbul 1989

Profesör

 • Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, İstanbul 1994

Çalıştığı Kurumlar

 • Anadolu Sağlık Merkezi
 • Endoüroloji Derneği 
 • Üroonkoloji Derneği 
 • American Associaton of Urology 
 • European Association of Urology 
 • Ürolojik Cerrahi Derneği 
 • ACPE (American College of Physician Executives)
 • Liderlik & Yöneticilik Programı

Ulusal yayınlar
 

1- Çetin,S.,Yazıcıoğlu,A.,İlker.Y.,Özgür,S.:Feokromasitoma:Tanı ve Tedavi.Mavi Bü1ten,17:111-119,1985.

2- Ekici,M.,Özgür,S.,İlker.Y.,Yazıcıoğlu,A.,Çetin,S.:Infravezikal obstrüksyonlu hastalarda Oroflovmetri çalışmaları.Tıp Bilimleri Araştırma Dergisi,5:136-138,1987.

3- Özgür,S.,İlker,Y.,Çetin,S.:Stress inkontinanslı kadınlarda ürodinamik çalışmanın yeri.Hacettepe Tıp Dergisi,4:183-187,1986. 4-Çetin,S.,Özgür,S.,İlker.Y.,Dalva,İ.:Reral transplantasyon sonrasi eritrositosiz.Dializ,Transplantasyon ve Yanik Dergisi,Vol.3,No 2:47-49,1 987.

4- Çetin,S.,İlker.Y.,Ozgür,S.,Dalva,İ.:Obstetrik nedenlere bağlı akut böbrek yetmezlikli olgularda periton dializi uygulaması sonuçları.Dializ,Transplantasyon ve Yanık Dergisi,Vol.3,No 3:4245,1 987.

5- Çetin,S.,Dalva,İ.,Ozgür,S.,İlker.Y.:Continuous ambulatory peritoneal dialysis.Dializ,Transplantasyon ve Yanık Dergisi,Vol.4,No 1:35-40,1987.

6- İlker.Y.,Erol,A.,Özgür,S.,Metin,A.,Yazıcıoğlu,A.,Çetin,S.:Diabetik hastalarda ürodinamik bulgular.Türk Üroloji Dergisi,Cilt 14,3:399-404,1 988.

7- Ozgür,S.,Dalva,İ.,Erol,A.,İlker,Y.,Matin,A.,Çetin,S.:Ürolojik cerrahide profilaktik antibiotik kullanımı.Gentamisin ile Trimetoprim-Sulfametaksazol'un karşılaştırılması.Türk Üroloji Dergisi,Cilt 14,2:167-171,1988.

8- İlker.Y.,AkbaY,A.,Özgür,S.,Metin,A.,Gönenç,F.,Çetin,S.:Rekürren veya çok sayıdaki yüzeyel mesane tümörlerinde intravezikal Thiotepa kemoterapisinin sonuçları.Türk Üroloji Dergisi,Cilt 15,3:599-604,1989.

9- Özgür,S.,Güneş,Z.,Metin,A.,İlker.Y.,Yürür,H.,Çetin,S.:Double pigtail üreteral kateter uygulamaları ve sonuçları.Türk Üroloji Dergisi,Cilt 14,4:553-558, 1988.

10- 11-Metin,A.,Dalva,İ.,Güneş,Z.,Özgür,S.,İlker.Y.,Yazıcıoğlu,A.,Çetin,S.: Enürezis nokturnada ürodinamik çalışma bulguları.Türk Üroloji Dergisi,Cilt 14,3:405-408,1988. 

11- Özgür,S.,Dalva,İ.,Akel,E.,Metin,A.,İlker.Y.,Gönenç,F.,Çetin,S.: BPH'li olgularda ultrason ile prostat ağırlığı ölçüm.Türk Üroloji Dergisi,Cilt 14,4:445-449,1988. 

12- Dalva,İ.,İlker,Y.,Çetin,S.:Akut böbrek Yetmezliğinde hipertonik glukoz ve aminoasid solusyonlarının uygulanması.Türkiye Klinikleri,Cilt 8,4:274-277,1988. 

13- Ersev,D.,Dillioğlugil,O.,İlker.Y.,Şimşek,F.,Akdaş,A.:Oriner sistemin endoskopik girişimlerinde gentamisin proflaksisi.ANKEM, Cilt 3,Sayı 4:578-583,1989.

14- Şimşek, F., DillioğIugil,Ö., İlker,Y., Türkeri,L.,Akdaş, A.: Vezikoureteral reflünün endoskopik tedavisi.Türk Üroloji Dergisi,Cilt 17,sayi 4,351-353,1991. 

15- Alican,Y.,Şimşek,F.,İlker,Y.,Akdaş,A.:Endoskopik Ürolojik girişimlerde proflaktik Cefeperazone Uygulamasının etkinliği. Türk Üroloji Dergisi,Cilt 17,sayı 4,439442,1991. 

16- Erton,M.,İlker.Y.,Akdaş,A.:Kateterler ve idrar yolu infeksiyonu.Üroloji Bü1teni,4:80-84,1993 

17- Çevik,İ.,İlker.Y.,Alican,Y.,Şimşek,F.,Akdaş,A.:Derin ven trombozu.Üroloji Bülteni,5:10-16,1994 

18- Tarcan,T.,İlker.Y.,Akdaş,A.:Radikal nefrektomide adrenalektominin yeri.Üroloji Bülteni,5:67-69,1994. 

19- İlker.Y.:Staghorn taşlarda tedavi ne olmalı?.Medikal Dergi,l 02:75-76,1994.

20- İlker.Y.,Tarcan,T.:Yenidoğanlarda meningomyelosele ürolojik yaklaşım..Medikal Dergi,102:62-66,1994.

21- Çevik,İ.,İlker.Y.,Alican,Y.,Akdaş,A.:ESWL'nin böbrek üzerine etkilerini nasıl monitorize edebiliriz?Üroloji Bülteni,6:5-10,1995. 

22- Özveri,H.,İlker.Y.,Türkeri,L.,Akdaş,A.:Kadınlarda stres inkontinansın cerrahi tedavisinde görülen komplikasyonlar.Üroloji Bülteni,6:1 41-143,1995.

23- İlker,Y.:Günümüzde üriner sistem taş hastalığının tedavisi.Ürolojide Güncel Konular :18-23,1997. 

24- Özveren,B.,İlker,Y.,Yücel,S.,Akdaş,A.:İatrojenik üreter-mesane-üretra yaralanmaları ve tedavi yaklaşımları.Jinekoloji ve Obstetrik Bülteni,8(l):27-36,1999.

25- Çam,K.,Özveri,H.,Yücel,S.,Türkeri,L.,İlker,Y.,Akdaş,A.:BPH tedavisinde transüretral elektrovaporizasyonun etkinliği.Üroloji Bülteni,12:77-80.2001.

26- İlker,Y.:BPH’nın cerrahi tedavisinde yeni yöntemler.Aktuel Tıp Dergisi,Cilt 7, Sayı 7:22-24,2002

27- Arıkan,N.,Çetinel,B.,İlker,Y.,Koçak,T.,Tarcan,T.:Alt üriner sistem işlevi terminoloji standardizasyonun Tütkçe’ye çevirisi.Türk Üroloji Derneği Nöroüroloji ve Kadın Ürolojisi Çalışma Gurubu.2002

28- Yazıcı,C.,Tarcan,T.,Türkeri,L.,İlker,Y.,Şimşek,F.:The role of cystoscopy in the evaluation of hematuria in the presence of  normal radiological and microbiological work-up.Marmara Medical Journal,16:255-260,2003.

29- İlker,Y.,Özgür,A.:Üriner sistem taşlarının tedavisinde üreteroskopi ve lazer kullanımı.Galenos.Nisan 2004 sayısı,57-62,2004.

30- İlker,Y.,Özgür,A.:Enfeksiyon taşları.Türkiye Klinikleri Üroloji No:1:25-27,Nisan 2004.

31- İlker,Y.,Özgür,A.:İntrakorporeal Litotriptörler.Türkiye Klinikleri Üroloji No:1:68-72, Nisan 2004.

32- İlker,Y.,Özgür,A:BPH tedavisinde minimal invaziv yöntemler.(Prostatik stentler, enjeksiyon tedavileri,TUNA,TUMT,HIFU).Türkiye Klinikleri,No:1:75-81,2005.

33- İlker,Y.,Yazıcı,C.M.:Erişkin üreteropelvik bileşke darlığında endoürolojik tedavi seçenekleri.Türk Üroloji Dergisi,31:88-93,2005.

34- Akbal,C.,Tanıdır,Y.,Türker,P.İlker,Y.:Tartışmalı olgu.Türk Üroloji Dergisi,33:202-204, 2007.


Uluslararası yayınlar

1. Akdaş, A.,Kırkalı,Z.,Şengör,F.,İlker.Y.,Taşar,Ç.:the value of Thio- tepa in the treatment of superficial baldder tumors. The Turkish Journal of Pediatrics, Vol.26,No:1-4:243-250,1984

2. Akdaş,A.,Kırkalı,Z.,Altuğ,U.,İlker.Y.:treatment results of stage 3 germinal testicular tumors.The Turkish Journal of pediatrics,Vol.26,No:1-4:   301-306,1984

3. Akdaş,A.,İlker.Y.,Kırkalı,Z.,Bakkaloğlu,M.:The results of the treatment of stage 1 and 2 nonseminomatous germinal testicular tumors.The Turkish Journal of Pediatrics,Vol.26,No:1-4:291- 296,1984

4. Akdaş, A.,Remzi,D.,Ergen,A.,Kırkalı,Z.İlker Y.:Experience with treatment of nonseminomatous germ cell tumors of testis in Turkey.Testicular cancer and other tumors of the genitourinary Tract.Ed. by M.roven,Mc.Callus,T.H.Smith and M.A.Berksham.New York And London.  1985,pp 263-268

5. Akdaş,A.,İlker.Y.:Outpatient hydrocele and spermatocele repair under local anesthesia.J.Urol.132:1209,1984 6-İlker.Y.,Özgür,S.,Çetin,S:Effect of papaverin on solute transport in peritoneal dialysis.Int.Urol.Nephrol.21:119-123,1989

6. İlker.Y.,Özgür,S.,Yazıcıoğlu,A.Çetin,S.,Taşdemir,O.,Andaç,H.: Comparison of silicone and latex ureteral cahteters in the Development of ureteral stricture following open- heart surgery.Hacettepe Medical Journal,Vol.21,  No 4:  265-268,1988

7. Özgür,S.,Çetin, S.,İlker Y.:Percutaneus renal cyst aspirasyon and treatment with alcohol.Int.Urol.Nephrol.20:481-484,1988

8. Çetin, S.,.Yazıcıoğlu,A., Özgür,S.,İlker.Y.,Dalva,İ.:Vesicovaginal fistula repair.A simple suprapubic transvesical approach. Int.Urol.Nephrol.   20:265-268,1988

9. Çetin,S.,Özgür,S.,yazıcıoğlu,A.,Ünsal,K.,İlker.Y.:Ultrasonic lithotripsy of ladder stones.Int.Urol.Nephrol.20:361-365,1988

10. İlker.Y.,Türkeri,L.,Ersev,D.,Şimşek,F.,Gürmen,N.,Akdaş,A.:Unusual foreign body in the bladder and urethra.Hacettepe Medical Journal, Vol.22, No2:   165-167,1988

11. Ersev,D., Türkeri, L., İlker.Y., Şimşek, F.,Akdaş, A.:Intravesical  Mitomycin-C in the treatment of superficial transitional cell  Carcinoma of the bladder.The Turkish Journal of Cancer,Vol.18, No:4:153-156,   1988

12. Akdaş,A.,Türkeri,L., Ersev,D.,Şimşek,F.,İlker.Y.,Gürmen,N.: transurethral ultrasonography.Hacettepe Med.J. 23(1):121-126,1990

13. Ersev,A.,Ersev,D.,Türkeri,L.,ilker.Y.,Simşek,F.,Küllü,S.,Akdaş,A.: The relation of prostatic acid phosphatase and prostatic specific Antigen with tumor grade in prostatic adenocarcinoma:An İmmunohistochemical study.In Prostate Cancer and Testicular Cancer.EORTC Genitourinary Group Monograph 7.prostate cancer and Tesicular cancer.AlanR.Liss Inc.New York,1989.pp.129-134.

14. Ersev,D.İlker.Y.,Şimşek, F.Akdaş,A.:Current approaches in the treatment of bladder cancer and policy in Marmara University Hospital.Int.Urol.Nephrol.22(5):441-445,1990

15. Türkeri,L.,Küllü.S.,İlker.Y.,Akdaş,A.:Leydig cell tumor.Marmara Med.J.2(1):71-75,1989

16. Akdaş,A.,Şimşek,F.,İlker.Y.,Ersev,D.,Türekeri,L.:The efficacy of bleomycin,etıoposide,cisplatinum chemoterapy regimen in  the testicular tumors with high volume metastases.Hacettepe Med.J.23(29:143-148,1990

17. Ersev,D.,Dillioğlugil,Ö.,İlker.y.,Şimşek,F.,Akdaş,A.:The efficacy of prophylactic use of gentamycin use in postoperative urinary tract infection after endoscopic procedures of urinary  tract.Urol.ınt.48:401-403,1992

18. Şimşek, F.,Gökalp,A.,İlker.Y.,Akdaş,A.:Concealed penis:An infrequent complication of circumcision. Marmara Med.J. Vol 3, No 4:172-173,1990

19. Şimşek F.,İlker.Y.,akdaş,A.,Türkeri,L.:Teflon injection in the management of  vesicoureteral reflux   Int.Urol.nephrol.23(1):27-30, 1991

20. Türkeri,L.,İlker.Y.,Şimşek,F.,Akdaş,A.:Neoadjuvant (Induction) Chemoteraphy in Advanced bladder carcinoma Int. Urol. Nephrol., 25(3):259-263,1993

21. Bircan,K.,Özen,H.A.,Ergen,A.,Başar,S.,Özgür,S.,İlker.Y., Karaoğlu,E.,Remzi,D.:Raveron versus placebo in the conservative Treatment of BPH.Int.Urol.Nephrol.22(4)345-348,1990

22. Akdaş,A.,Şimşek,F.,İlker.Y..:Present status of undergraduate  urological education in Turkey:Is standardisation necessary? Eur.Urol.17:213-215,1990

23. Şimşek,F.,türkeri,L.,İlker.Y.,Akdaş,A.:Severe obstruction of the  urinary tract doe to talcum powder granuloma after surgery. Int.Urol.Nephrol. 24(1)31-34,1992

24. İlker.Y.,Dillioğlugil,Ö.,Akdaş,A.:The cost and availability of therapeutic  options in advanced prostatic carcinoma in Turkey.Int.Urol.Nephrol.24(2):155-157,   1992

25. Şimşek,F., Türkeri,L.,İlker.Y.,Akdaş,A.:Transurethral grooving of the prostate for the treatment of benign prostatic hyperplasia  :An alternative to transurethral incision. Br. J. Urol. 72:84-87,1993

26. Ersev,D.,İlker.Y.,Şimşek,F.,Kuyumcuoğlu,U.,Akdaş,A.:Preliminary  results of Transurethral Microwave Thermotherapy in the treatment of Benign  Prostatic Hyperplasia in Turkey.Eur.Urol.21:187-191,1992

27. Şimşek,F.,Dillioğlugil Ö.,İlker.Y.,Akdaş,A.:Single dose ofloxacin treatment in women with with dysuria and frequency. Int. Urol. Nephrol. 25 (3): 249-254,1993

28. İlker.Y.,Alican, Y.,Şimşek,F.,Türkeri,L.,Akdaş,A.:Extracorporeal Shock Wave Litotripsy Monotherapy of  Staghorn Calculi with Dornier MFL 5000.J.Endourology,Vol 8 No:1, 13-14, 1994

29. Akdaş,A.,Şimşek, F., İlker.Y.,Türkeri,L.,Ercan,H.:The value of Prostatic Acid Phosphatase and Prostate Spesific Antigen as serum  markers in carcinoma of the prostate.Int.Urol.Nephrol.25(3):271-278,1993

30. Akdaş,A.,Dillioğlugil,Ö.,Çevik,İ.,İlker.Y.:Impact of prostate spesific antigen density in benign prostatic hyperplasia and prostate carcinoma:Preliminary results.Eur.Urol.25:299-303,1994

31. Türkeri,L.,Akdaş,A.,İlker.Y.:Short term bioeffects of extracorporeal  shock wave lithotripsy. J.Endourol.Vol:8,No:3:187-190,1994 34-İlker.Y.,Dillioğlugil,Ö.,Tarcan,T.,Türkeri,L.,Akdaş,A.:The role of  ureteroscopy as a diagnostic and therapeutic tool in various indications.Int.Urol.Nephrol.26(6),647-654,1994

32. Şimşek,F.,Dillioğlugil,Ö.,İlker.Y.,Akdaş,A.:Correction of primary  and secondary vesicoureteral reflux by subureteric teflon injection.Int.Urol.Nephrol.2781):51-56,1995

33. 36-Akdaş,A.Tarcan,T.,Dillioğlugil,Ö.,Çevik,İ.,İlker.Y.:Role of Prostate Spesific Antigen Density in benign prostatic hyperplasia and prostate carcinoma.Paris Proceedings 4th ınternational Symposium on Recent Advances in urological Cancer Diagnosis and Treatment 22-24 1994

34. Erton,M.,İlker.Y.,Ceyhan,N.,Akdaş,a.:Retroperitoneal fibrosis due to malignancy:A case report.Int.Urol.Nephrol.27(2):147-150,1995 38-Şimşek,F.,Hayran, O.,Tarcan,T.,İlker.Y.,Akdaş,A.:Social and medical aspects of undescended testis in Turkey.Eur.Urol.28:161-164,1995

35. İlker.Y.,Tarcan,T.,Şimşek,F.,Akdaş,A.:Changing patient and stone features  for shock wave lithotripsy (SWL) in Turkey.Int Urol Nephrol. 27(6)663-668,1995

36. İlker.Y.,Türkeri,L.,Korten,V.,Tarcan,T.,Akdaş,A.:Antimicrobial prophylaxis in the management of urinary stones by extracorporeal shock-wave lithotripsy:ls it necessary?Urology,46(2):165-167,1995.

37. İlker.Y.,Tarcan,T.,Akdaş,A.:When should one perform shock wave lithotripsy for lower caliceal stones?J.Endourol.Vol9,No:6:439-941,1995. 42-İlker,Y.,Erton,M.,Şimşek,F.,Akdaş,A.:ESWL for urinary tract stones using Dornier MFL 5000,performed by the technician.Int.Urol.Nephrol.27(5):51151 3,1 995.

38. Türkeri,L.,Çevik,İ,İlker,Y. Akdaş,A.:Letter to the Editor.J.Urol.,155:290, 1996.

39. Akdaş,A.,Tarcan,T.,Tbrkeri,L.,Çevik,İ.,Biren,T.,İlker.Y.:The impact of prostate spesific antigen density in predicting prostate cancer when serum prostate spesific antigen levels are less than 10 ng/mI.Eur.Urol.29:1891 92,1 996.

40. Erton,M.L.,İlker,Y.Akdaş,:Nephrogenic Adenoma;A rare entity in chronic irritation or infection of the bladder.Marmara Medical Journal,Vol.9,No:2:7475,1 996.

41. İlker,Y.,Türkeri,L.,Dillioğlugil,O.,Akdaş,A.:Spontaneous fracture of indwelling ureteral stents in patients treated with extracorporeal shock wave lithotripsy:Two case reports.Int.Urol.Nephrology,28(l):15-19,1996. 

42. Erton,M.,İlker.Y.,Akdaş,A.:Carcinoma in-situ and treatment options.  Int.Urol.Nephrology,28(l):33-42,1996. 

43. Çevik,İ.,Türkeri,L.N.,Özveri,H,İlker,Y.,Akdaş,A.:Short-Term effect of digital rectal examination on serum Prostate Spesific Antigen levels.  Eur.Urol.29(4):403-406,1996.

44. İlker,Y.,Türkeri,L.N.,Korten,V.,Tarcan,T.,Özveri,H.,Şimşek,F.,Akdaş,A.: The role of antibiotics in patients with increased risk of irfection during extracorporeal shock wave lithotripsy treatment.Marmara Medical Journal,Vol.9,No 4,174-177,1996.

45. İlker.Y.,Tarcan,T.,Akdaş,A.:Economics of different treatment options of benign prostatic hyperplasia in Turkey.Int.Urol.Nephrol.28(4):525-528,1996. 

46. Türkeri,L.N.,İlker,Y.,Akdaş,A.:Letter to the Editor,Neodymium:Yag laser removal of stone formed on nonabsorbable suture used previously in colposuspension.J.Urol.,Voll57:962-963,1997.

47. Akdaş,A.,Tarcan,T.,Türkeri,L.,Biren,T.,Küllü,S.,İlker.Y.:The impact of prostate spesific antigen,its density and the gleason score in prediction of extracapsular disease in prostate carcinoma.Eur.Urol.31:311-316,1997 

48. Özener,Ç.,Kırış,S.,Lawrence,R.,İlker.Y.,Akoğlu,E.:Potential beneficial effect of tamoxifen in retroperitoneal fibrosis.Nephrology Dialysis Transplantation,12:2166-2168,1997.

49. Özveren,B.,İlker,Y.,Akdaş,A.:Use of plastic fluid-bags in dorsal lithotomy positioning.Br.J.Urol.82:585-586,1998.

50. Çevik,İ.,Özveren,B.,İlker.Y.,Emerk,K.,Akdaş,A.:Effects of single- shot ande twin-shot shockwaves on urinary enzyme concentrations.J.Endourol. 13(6):403-8,1999

51. Erkurt,B.,İlker.Y.,Budak,Y.,Özveren,B.,Türkeri,L.,Akdaş,A.:Effect of urinary stone disease and extracorporeal shockwave lithotripsy on excretion of  glyosaminoglycans.J.Endourol.13(8):553-7,1999

52. Çevik,İ.,Çam,K.,Türkeri,L.,İlker.Y.,Akdaş,A.:Pheochromocytoma associated with ipsilateral renal cell carcinoma.African Journal of Urol.6(2):91-93, 2000

53. Ertuğrul,A.,Yücel,S.,İlker.Y.,Akdaş,A.:Use of double J stent in a case of spontaneous ureteral extravasation of  urine.Arch.Esp.de Urol.,5:491-493, 2000

54. İlker,Y.,Tarcan,T.,Özveren,B.,Yıldırım,A.:Anterior urethropexy according to lapides:How effective is it in the treatment of genuine female stress incontinence?Arch.Esp.Urol.,56,1:95-99,2003

55. Özgür,A.,İlker,Y.,Türkeri,L.:Cervical lymph node enlargement on the right side as the initial manifestation of metastatic prostate cancer.Arch.Esp.Urol.56,7:859-861,2003.

56. Özgür,A.,Şişmanoğlu,A.,Yazıcı,C.,Coşar,E.,Tezen,D.,İlker,Y.:Intravesical stone formation on a contraceptive device.Int.Urol.Nephrol.,36:345-348, 2004.

57. Demir,A.,Temiz,Y.,Bozkurt,S.U.,Erbarut,I.,İlker,Y.:An HIV-negative penil kaposi sarcoma.Int.Urol.Nephrol.,36:559-561,2004

58. İlker,Y.,Ozgur,A.,Yazıcı,C.:Treatment of ureteral stones using Holmium:YAG laser.Int.Urol.Nephrol.,37:31-34,2005.

59. Ozgur,A.,İlker,Y.:Extracoporeal shock wave lithotripsy of renal pelvic stones with PCK Stonelith lithotripter.Int.Urol.Nephrol.,37:9-11,2005.

60. Tarcan,T.,Önol,F.,İlker,Y.,Alpay,H.,Şimşek,F.,Özek,M.:The timing of primary neurosurgical repair significantly affects neurogenic bladder prognosis in children with myelomeningocele..J.Urol,176:1161-1165,2006.

61. Tarcan,T.,Önol,F.,İlker,Y.,Şimşek,F.,Özek,M.:Does surgical release of secondary spinal cord tethering improve the prognosis of neurogenic bladder in children with myelomeningocele?J.Urol,176:1601-1606,2006.

62. Tarcan,T.,Önol,F.,Tanıdır,Y.,Alpay,H.,İlker,Y.,Şimşek,F.,Özek,M.:Are myelodysplastic children receiving sufficient health care in Turkey?An analysis of the problems in primary management and their impact on neuro-urological outcome.J.Pediatric Urology,3:19-23,2007.

63. Uyar,S.,Ahıskalı,R.,Kaya,H.,Demir,A.,İlker,Y.:Solitary fibrous tumor of the kidney.J.Compliation,115:259-262,2007.

64. Cagatay,C.N.,Baltacıoğlu,F.,Cengiz,I.,Akpınar,I.N.,İlker,Y,Türkeri,L.: Transarterial glue enbolisation in iatrogenic renovascular injuries. Int.Urol.Nephrol.40(4):875-9,2008.

Türkçe bildiriler

1- Akdaş, A., Remzi, D., Ergen, A., İlker, Y.:Nonseminomatöz testis tümörlü hastalarda tedavi sonuçları. 7. Ulusal Üroloji Kongresi, 16-19 Mayıs 1983. Abstr: Türk Üroloji Dergisi, Cilt 9 Sayı 1:53.

2- Bakkaloğlu, M., Remzi, D., Ergen, A., İlker, Y., Gürpınar, T.:0-16 yaş grubu çocuklarda üriner sistem taş hastalığı. 7. Ulusal Üroloji Kongresi, 16-19 Mayıs 1983. Abstr. Türk Üroloji Dergisi, Cilt 9 Sayı 1:55.

3- Metin, A., Çetin, S., Gönenç, F., Işık, Y., İlker, Y.: İntermittan periton dializine bağlı enfeksiyöz komlikasyonların profilaksisinde intraperitoneal düşük doz Sulbaktam-Ampisilin uygulaması sonuçları. 4. Böbrek Hastalıkları ve Transplantasyon Kongresi. 14-15 Mayıs 1987. Abstr. Normal:72.

4- Gönenç,F., Çetin, S., Beksaç, M., İlker, Y.: Klinik canlı donör renal transplantta Cy Anormal kullanımı. 4. Böbrek Hastalıkları ve Transplantasyon Kongresi:14-15 Mayıs 1987. Abstr. Normal:74

5- İlker, Y., Erol, A., Özgür, S., Metin, A., Yazıcıoğlu, A., Çetin, S.: Diabetik hastalarda ürodinamik bulgular. 9. Türk Üroloji Kongresi, 28 Eylül-2 Ekim 1987

6- Özgür, S., Dalva, İ., Erol, A., İlker, Y., Metin, A., Çetin S.: Ürolojik cerrahide profilaktik antibiyotik kullanımı. Gentamisin ile Trimetoprim-Sulfametaksazol’un karşılaştırılması. 9. Türk Üroloji Kongresi, 28 Eylül-2 Ekim 1987

7- İlker,Y., Akbay, E., Özgür S., Metin, A., Gönenç, F., Çetin, S.: Rekürren veya çok                                

Sayıdaki yüzeyel mesane tümörlerinde intravezikal Thio-tepa kemoterapisinin sonuçları. 9. Türk Üroloji Kongresi, 28 Eylül-2 Ekim 1987

8- Özgür, S., Güneş, Z., Metin, A., İlker, Y., Yürür,H., Çetin, S.:Double pigtail üreteral kateter uygulamalrı ve sonuçları.9. Türk Üroloji Kongresi, 28 Eylül- 2 Ekim 1987

9- Metin, A., Dalva, İ., Güneş, Z., Özgür, S., İlker, Y., Yazıcıoğlu, A., Çetin, S.:Enürezis nokturnada ürodinamik çalışma bulguları. 9. Türk Üroloji Kongresi, 28 Eylül- 2Ekim 1987.

10- Özgür, S., Dalva, İ., Akel, E., Metin, A., İlker, Y., Gönenç, F., Çetin, S.: BPH’lı olgularda ultrason ile prostat ağırlığı ölçümü. 9. Türk Üroloji Kongresi, 28 Eylül-2 Ekim 1987.

11- Ersev, D., Dillioğlugil, Ö., İlker, Y., Şimşek, F., Akdaş, A.: Üriner sistemin endoskopik girişiminde gentamisin profilaksisi. 4. ANKEM Kongresi, Bodrum, 9-12 Mayıs 1989.

12- Türkeri, L., İlker, Y., Akdaş, A.: Yüzeyel mesane tümörlerinde Mitomycin-C tedavisi. 8. Ulusal Kanser Kongresi, İstanbul, 15-19 Mayıs 1989.

13- Akdaş, A., Türkeri, L., İlker, Y., Gürmen, N.: Mesane tümörlerinin evrelendirilmesinde transüretral ultrasonografi. 8. Ulusal Kanser Kongresi, İstanbul, 15-19 Mayıs 1989.

14- Şimşek, F., İlker, Y., Akdaş, A. :Vezikoüreteral reflü tedavisinde ilk seçenek olarak teflon enjeksiyonu. 10. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya. 23-27 Ekim 1989.

15- Ersev, A., Ersev, D., Türkeri, L., İlker, Y., Şimşek, F., Küllü, S., Akdaş, A.: Prostat adenokarsinomlarında dokuda PAP ve PSA yapımı. 10. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 23-27 Ekim 1989.

16- Ersev, D., Dillioğlugil, Ö., İlker, Y., Şimşek, F., Akdaş, A. :Transüretral prostatektomide gentamisin profilaksisi. 10. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 23-27 Ekim 1989.

17- Türkeri, L., Ersev, D., İlker, Y., Şimşek, F., Akdaş, A. : Üroloji alanında bilgisayar uygulaması. 10. Ulusal üroloji Kongresi, Antalya. 23-27 Ekim 1989.

18- Bircan, K., Özen, H., Ergen, A., Başar, İ., Özgür, S., İlker, Y., Karacaoğlu, E., Remzi, D.: Benin prostat hiperplazisinin konservatif tedavisinde raveron ve plasebo. 10. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 23-27 Ekim 1989.

19- İlker, Y., Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi ESWL tedavisi sonuçları. 1. Ulusal ESWL ve Endoüroloji sempozyumu İzmir, 22-25 Kasım 1990.

20- Akdaş, A., Emerk, K., Türkeri, L., Bedir A., İlker, Y., Şimşek, F., Söyletir, G.: ESWL tedavisinin üriner sisteme etkisi. 11. Ulusal Üroloji Kongresi, Side, 14-18 Ekim 1991.

21- İlker, İ., Şimşek, F.,Türkeri, L., Akdaş, A. :Türkiyede üreter taşlarının ESWL ile tedavisinde MFL-5000 sonuçları. 11. Ulusal Üroloji Kongresi, Side, 14-18 Ekim 1991.

22- İlker, Y., Şimşek, F., Türkeri, L., Akdaş, A.: Dornier MFL –5000 cihazı sonuçları. 11. Ulusal Üroloji Kongresi, Side, 14-18 Ekim 1991.

23- İlker, Y., Dillioğlugil, Ö., Türkeri, L., Şimşek, F., Akdaş, A. : Üreterskopinin tanı ve tedavide yeri. 11. Ulusal Üroloji Kongresi, Side 14-18 Ekim 1991.

24- Şimşek, F., Dillioğlugil, Ö., İlker, Y., Türkeri, L., Akdaş, A. : Vezikoüreteral reflünün endoskopik tedavisi. 11. Ulusal Üroloji Kongresi, Side, 14-18 Ekim 1991.

25- Ersev, D., İlker, Y., Akdaş, A. :Benin prostat hiperplazisinin değerlendirilmesinde ürodinamik çalışmaların yeri. 11. Ulusal Üroloji Kongresi, Side, 14-18 Ekim 1991.

26- Ersev, D., İlker, Y., Şimşek, F., Akdaş, A. : Benin prostat hiperplazisinde transüretral mikrodalga tedavisinin erken dönemdeki sonuçları. 11. Ulusal Üroloji Kongresi, side, 14-18 Ekim 1991.

27- Şimşek, F., Alican, Y., İlker, Y., Akdaş A. : Endoskopik ürolojik girişimlerde profilaktik sefaperazon uygulamasının etkinliği. 6. Ulusal antibiyotik ve kemoterapi (ANKEM) kongresi. Antalya, 6-10 Mayıs 1991.

28- Şimşek, F., Ö. Dillioğulugil, Y. İlker, LN. Türkeri, A. Akdaş : Vezikoüreteral reflünün endoskopik tedavisi. XVI Pediatri Günleri ‘Çocuk Nefrolojisi Kongresi’ İstanbul, 14-17 Nisan 1992.

29- İlker, Y., Alican, Y., Türkeri, L.N., Şimşek, F., Akdaş, A. :Dornier MFL-5000 ile 5 cm2’nin üzerindeki böbrek taşlarında ESWL monoterapisi sonuçlarımız. 2. Ulusal Litotripsi Kongresi, Ankara, 7-10 Mayıs 1992, Abst. Normal. 30

30- İlker, Y., Alican, Y., Türkeri, L.N., Şimşek, F., Akdaş, A. :Dornier MFL-5000 ile üreter taşlarında in-situ ESWL sonuçlarımız. 2. Ulusal Litotripsi Kongresi, Ankara, 7-10 Mayıs 1992, Abst. No44

31- Alican, Y., Alkan, İ., İlker, Y., Akdaş, A.: Üretra darlıklarında optik (internal) üretrotminin yeri. 12. Ulusal Üroloji Kongresi 27-30 Eylül 1992, Nevşehir. Türk Üroloji Dergisi 1992 Kongre özet kitabı, sayfa 29.

32- Şimşek, F., Dillioğlugil, Ö., İlker, Y., Akdaş, A.: Çeşitli ürolojik patolojilerde vezikoüreteral reflünün endoskopik tedavisi. 12.  Türk Üroloji Kongresi.  27-30 Eylül 1992, Nevşehir. Türk Üroloji Dergisi, 1992 Kongre Özet Kitabı, sayfa 108.

33- Türkeri, L., Söyletir, G., İlker, Y. , Şimşek, F., Akdaş, A. : ESWL tedavisinin üriner sistem üzerindeki mikrobiyolojik etkileri. 7. Türk Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi. 31 Mayıs-5 Haziran 1992, Kuşadası. Abstr. No256

34- İlker, Y., Korten,V., Türkeri, L., Akdaş, A. :ESWL tedavisinde profilaktik antibiyotik uygulamasının yeri. 7. Türk Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi. 31 Mayıs-5 Haziran 1992, Kuşadası. Abstr. No257.

35- Akdaş, A., Alican, Y., Türkeri, L., Şimşek, F., Akoğlu, T., İlker, Y.: Prostat kanserli hastalarda HLA analizi. X. Ulusal Kanser Kongresi. 3-7 Mayıs 1993, İstanbul.

36- Akdaş, A., Alican, Y., Çevik, İ., İlker, Y.: Prostat kanserli hastalarda PSDA’nin değeri. X. Ulusal Kanser Kongresi 3-7 Mayıs1993. İstanbul.

37- Ç. Ataizi, Y. Alican, Ö. Dillioğlugil, M. Başaran, G. Ekicioğlu, Y. İlker, S. Küllü, A. Akdaş: Mesane transizyonel hücreli karsinomunda DNA –Flow sitometri ve AgNOR sayımlarının değerlendirilmesi. X. Ulusal Patoloji Kongresi. Girne, Kıbrıs, 3-7 Kasım 1993.

38- İlker, Y., Yalın, R., Erton, M., Özener, Ç., Akoğlu, E. :Renal transplantasyon yapılan hastalarda üreter komplikasyonları. X. Ulusal Böbrek Hastalıkları Dializ ve Transplantasyon Kongresi. Bursa. 19-22 Kasım1993.

39- Çevik, İ., İlker, Y., Şimşek, F., Türkeri, L., Akdaş, A. : Staghorn taşlarda Dornier MFL –5000 ile ESWL Monoterapisi. 1. Ulusal Endoüroloji Kongresi, İstanbul, 24-25 Mart 1994.

40- İlker, Y., Çevik, Y., Alican, Y., Şimşek, F., Akdaş, A. :Üreter taşlarında Dornier MFL –5000 ile ESWL tedavisi. 1. Ulusal Endoüroloji Kongresi, İstanbul, 24-25 Mart 1994.

41- İlker, Y., Tarcan, T., Akdaş, A. : Alt kaliks taşlarında ESWL monoterapisi. 1. Ulusal Endoüroloji Kongresi, İstanbul, 24-25 Mart 1994.

42- Tarcan, T., Türkeri, L., İlker,Y., Korten V., Akdaş, A.: ESWL’de antibiyotik profilaksisinin yeri. 1. Ulusal Endoüroloji Kongresi, İstanbul, 24-25 Mart 1994.

43- Şimşek, F., Erton, M., İlker, Y., Tarcan, T., Akdaş, A. :Transüretral insizyona yeni bir alternatif .1. Ulusal Endoüroloji Kongresi, İstanbul, 24-25 Mart 1994.

44- Şimşek, F., Tarcan, T., İlker, Y., Akdaş, A. : Primer ve sekonder vesikoüreteral reflünün endoskopik subüreterik teflon enjeksiyonu ile tedavisi. 1. Ulusal Endoüroloji Kongresi, İstanbul, 24-25 Mart 1994.

45- Şimşek, F., Tarcan, T., İlker, Y., Akdaş, A. : Çeşitli ürolojik problemlerde vezikoüreteral reflünün endoskopik tedavisi. 1. Ulusal Endoüroloji Kongresi, İstanbul, 24-25 Mart 1994(VİDEO)

46- Erton, M., İlker, Y., Dillioğlugil, Ö., Tarcan, T., Türkeri, L., Akdaş, A. : Çeşitli endikasyonlarda üreteroskopi sonuçları. 1. Ulusal Endoüroloji Kongresi, İstanbul, 24-25 Mart 1994.

47- Erton, M., İlker, Y., Akdaş, A. : BPH’nın medikal tedavisinde finasteride(Proscar) deneyimimiz. 13. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 2-5 Kasım 1994.

48- İlker, Y., Tarcan, T., Şimşek, F., Akdaş, A. :ESWL yapılan hasta özelliklerinde zaman içinde çıkan değişiklikler. 13. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 2-5 Kasım 1994.

49- Çevik, İ., Alican, Y., Türkeri, L., İlker, Y., Şimşek, F., Akdaş, A. :ESWL tedavisinde üreteral stentlerin yeri. 13. Ulusal Üroloji Kongresi. Antalya, 2-5 Kasım 1994.

50- Çevik, İ., Özveri, H., Türkeri, L., İlker, Y., Şimşek, F., Akdaş, A. : Rektal muayenenin PSA üzerinde etkisi varmıdır?. 13. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 2-5 Kasım 1994.

51- Akdaş, A., Tarcan, T., Çevik, İ., Dillioğlugil, Ö., Gürmen, N., İlker, Y.: PSA düzeyleri, 10 ng/ml’den az olgularda PSA dansitesinin rolü. 13. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 2-5 Kasım 1994.

52- Tarcan, T., Türkeri, Biren, T., Alican, Y., İlker, Y., Şimşek, F., Küllü, S., Akdaş, A. :Prostat kanserinde ekstrakapsüler hastalığı belirlemede Gleason skoru, PSA ve PSAD’nin rolü. 13. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 2-5 Kasım 1994.

53- Erton, M., Alkan, İ., İlker, Y., Akdaş, A.: Renal transplantasyon yapılan hastalarda üreter komlikasyonları. 13. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 2-5 Kasım 1994.

54- Erton, M., Çevik, İ.,  Tarcan, T., Türkeri, L., İlker, Y., Akdaş, A.: İdrar akım analizlerinin basınç akım çalışmaları ile olan ilişkisi. 13. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 2-5 Kasım 1994.

55- İlker, Y., Özek, M., Tarcan, T., Akdaş, A. :Pediatrik nöroüroloji çalışma grubu: Spinal disrafizim multidisipliner yaklaşım. 13. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 2-5 Kasım 1994.

56- İlker, Y., Özek, M., Tarcan, T., Şimşek, F., Akdaş, A.: Miyelodisplazili çocuklarda ürolojik yaklaşım. 3. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi. Ankara, 1-2 Mayıs 1995.

57- Tarcan, T., Türkeri, L., Biren, T., İlker, Y., Şimşek, F., Küllü, S., Akdaş, A.: PSA 4-10 ng/ml arasında TRUS ve rektal inceleme normal bulunan olgularda sistematik prostat biyopsilerinin etkinliği. XI. Ulusal Kanser Kongresi 1995.

58- İlker, Y., Türkeri, L., Korten, V., Tarcan, T., Erkurt, B., Akdaş, A.:ESWL’de antibiyotik profilaksisi gereklimidir?. X. ANKEM  Kongresi ,Antalya, 6-9 Haziran 1995.

59- İlker, Y., Tarcan, T., Şimşek, F., Akdaş, A. : Alt kaliks taşlarının tedavisinde ESWL’nin yeri. 2. Ulusal Endoüroloji  ve SWL Kongresi, Mersin , 17-20 Nisan 1996.

60- Çevik, İ., İlker, Y. , İlçöl, Y., Kurt, B., Emerk, K., Akdaş, A. :Tek ve Çift vuruş ESWL tekniklerinin, ESWL sonrası enzim konsantrasyonları ile kıyaslanması. 2. Ulusal Endoüroloji ve SWL Kongresi. Mersin, 17-20 Nisan 1996.

61- İlker, Y., Şimşek, F., Akdaş, A.: Üreter taşlarında ESWL tedavisinin yeri. 2. Ulusal Endoüroloji ve SWL Kongresi, Mersin, 17-20 Nisan 1996.

62- Ertuğrul, A., İlker, Y., Şimşek, F., Akdaş, A. : Miyelodisplazili çocuklarda nöroürolojik değerlendirme ve takip. 4. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi. İstanbul, 23-24 Ekim 1997.

63- Çam, K., Akdaş, A., Yücel, S., Şimşek, F., Türkeri, L.,İlker, Y.: BPH’nın cerrahi tedavisinde transüretral elektrovaporizasyonun yeri. 3. Ulusal Endoürolıji Kongresi, Edirne, 14-16 Mayıs 1998.

64- Altuğ, F., İlker, Y., Türkeri, L., Akdaş, A. :Üreter alt uç taşlarında Hoymium-YAG Lazer kullanımı. 3. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Edirne, 14-16 Mayıs 1998.

65- Yıldırım, A., Türkeri, L., İlker, Y., Şimşek, F., Çam, K., Akdaş, A.: Mikroskobik ve makroskopik hematürisi olan hastalarda tanısal sistsokopi. 3. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Edirne, 14-16 Mayıs 1998.

66- Yücel, S., Şimşek, F., İlker, Y., Türkeri, L., Özveren, B., Akdaş, A.: Üretral darlıkların optik üretrotomi ile tedavisinde 10 yıllık deneyim. 3. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Edirne, 14-16 Mayıs, 1998.

67- Altuğ, F., Çam, K.,Türkeri, L., İlker, Y., Şimşek, F., Akdaş, A.:TUR Prostatektomi ve kan transfüzyonu. 3. Ulusal Endoüroloji Kongresi. Edirne 14-16 Mayıs 1998.

68- Çam, K., Ayaz, O., İlker, Y., Şimşek, F., Akdaş, A.. :Alt kaliks taşlarında ESWL’nin etkinliği. 3. Ulusal Endoüroloji Kongresi. Edirne, 14-16 Mayıs 1998.

69- Özveren, B., Ertuğrul, A., İlker, Y., Ayaz, O., Akdaş, A.: Üreter taşlarında ESWL tedavisi. 3. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Edirne , 14-16 Mayıs 1998.

70- Atuğ, F.,Yıldırım, A., Türkeri, L., İlker, Y., Şimşek, F., Akdaş, A.: Üreter alt uç taşlarının endoskopik tedavisinde deneyimlerimiz.. 3. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Edirne, 14-16 Mayıs 1998.

71- Tarcan, T., Yücel, S., Kaya, C., Ertuğrul, A., İlker, Y., Şimşek, F., Akdaş, A. : İşeme disfonksiyonu ile başvuran nörolojik muayenesi normal çocuklarda gizli spinal disrafizim araştırılması. 5. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi. Gaziantep, 13-15 Ekim 1999.

72- Tarcan, T., İlker, Y., Ertuğrul, A., Şimşek, F., Akdaş, A.: Miyelodisplazili çocuklarda detrusör hiperaktivitesine bağlı vezikoüreteral reflüde konservatif tedavi etkinliği. 5. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi. Gaziantep, 13-15 Ekim 1999.

73- İlker, Y., Tarcan, T., Ertuğrul, A., Yücel, S., Akdaş, A.: Miyelodisplaziye bağlı dterusör aktivitesinde tek başına  oral oksibutisinin etkinliği. 5. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi. Gaziantep, 13-15 Ekim 1999.

74- İlker, Y., Tarcan, T., Ertuğrul, A., Yücel, S., Özek, M., Akdaş, A.: Myelodisplazi olgularında primer onarım sonrasında ‘Yeniden gerilmiş kord sendromu’nun gelişme sıklığı ve ürolojik takibin erken tanıda önemi. 5. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi. Gaziantep, 13-15 Ekim 1999.

75- Tarcan, T., Türkdoğan, D., Yücel, S., Ertuğrul, A., İlker, Y., Akdaş, A.: Myelodisplazili çocuklarda ürodinamik bulgular ve tibia duyusal uyarılmış potansiyeller(TDUP) arasındaki ilişki. 5. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi. Gaziantep. 13-15 Ekim 1999.

76- İlker, Y., Tarcan, T., Ertuğrul, A., Yücel, S., Özek, M., Akdaş, A.:Lumbosakral myelodisplazili çocuklarda nöroürolojik genel değerlendirme sonuçları. 5. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi. Gaziantep, 13-15 Ekim 1999.

77- Ertuğrul, A., İlker, Y., Tarcan, T., Yücel, S., Akdaş, A. :Myelodisplazili çocuklarda inmemiş testis görülme sıklığı ve lezyon seviyesi ile ilişkisi. 5. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi. Gaziantep, 13-15 Ekim 1999.

78- Tarcan, T., Yücel, S., Kaya, C., Ertuğrul, A., İlker, Y., Şimşek, F., Akdaş, A.: Primer nokrürnal enürezis ön tanılı çocuklarda gizli işeme disfonksiyonu ve ürodinami bulguları. 5. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi. Gaziantep, 13-15 Ekim 1999.

79- İlker, Y., Yücel, S., Kaya, C., Türkeri, L., Şimşek, F., Tarcan, T., Akdaş, A.: Üreter taşlarında holmium YAG lazer kullanımı. 4. Ulusal Endoüroloji Kongresi. İstambul, 1-2 Haziran 2000.

80- Yücel, S., Çam, K., Ayaz, O., Şimşek, F., İlker, Y., Türkeri, L., Tarcan, T., Akdaş, A.:Benign Prostat Hiperplazisinin tedavisinde transüretral elekrovaporizasyonun etkinliği. 4. Ulusal Endoüroloji Kongresi. İstanbul, 1-2 Haziran 2000.

81- Yücel, S., Özdemir, A., Özdemir, İ., İlker, Y., Şimşek, F., Türkeri, L., Tarcan, T., Akdaş, A.: Staghorn taşlarda Dornier MFL-5000 ile ESWL monoterapisinin etkinliği. 4. Ulusal Endoüroloji Kongresi. İstanbul, 1-2 Haziran 2000.

82- İlker, Y., Tarcan, T., Yücel, S., Kaya, C., Ertuğrul, A., Özek, M., Akdaş, A.:Myelodisplazili çocuklarda yeniden gerilmiş kord sendromu erken tanısında ürolojik izlemin önemi. 16. Ulusal Üroloji Kongresi. İzmir, 8-12 Ekim 2000.

83- Tarcan, T., Yücel, S., Kaya, C., Şimşek, F., İlker, Y., Alpay, H., Akdaş,A.: Myelodisplazili çocuklarda detrusör hiperaktivitesine bağlı vezikoüreteral reflü tedavisinde antikolinerjik tedavi ve temiz aralıklı kateterizasyonun etkinliği. 16. Ulusal Üroloji Kongresi. İzmir, 8-12 Ekim 2000.

84- Yücel, S., Tarcan, T., İlker, Y., Akdaş, A.:Sıçanlarda mesane mukozasının mesane düz kas kontraktilitesi üzerine etkisi. 16. Ulusal Üroloji Kongresi. İzmir, 8-12 Ekim 2000.

85- Yıldırım, A., Tarcan, T., İlker, Y., Akdaş, A.,:Mesane çıkımı obstruksiyonunda iskemi-perfüzyon ve serbest oksijen radikallerinin rolü. 16. Ulusal Üroloji Kongresi. İzmir, 8-12 Ekim 2000.

86- Tarcan, T., İlker, Y., Kaya, C., Akdaş, A.: Kadın stres idrar inkontinansı değerlendirilmesinde pet testi, SEAPI inkontinans yaşam kalite skoru, Q-tip ve idrar kaçırma basıncı arasındaki ilişki. 16. Ulusal Üroloji Kongresi. İzmir, 8-12 Ekim 2000.

87- Tarcan, T., Yücel, S., Kaya, C., Şimşek, F., İlker, Y., Özek, M., Akdaş, A.: İşeme disfonksiyonu ile başvuran nörolojik incelemesi normal çocuklarda gizli disrafizm araştırılmasının önemi. 16. Ulusal Üroloji Kongresi. İzmir, 8-12 Ekim 2000.

88- Tarcan, T., İlker, Y., Ayaz, O., Akdaş, A.: İnfravezikal obstruksiyon tanısında semptom skoru, basit üroflowmetri, post-miksiyonel idrar ölçümü ve basınç akım çalışmasının yeri. 16. Ulusal Üroloji Kongresi. İzmir, 8-12 Ekim 2000.

89- Tarcan,T.,Önol,F.,İlker,Y.,Alpay,H.,Özek,M.,Şimşek,F.:Miyelodisplazili çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu görülme sıklığı ve nöroürolojik bulgular ile ilişkisi.6.Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi.Samsun.19-21 Eylül 2001. 

90- Tarcan,T.,Özgür.A.,İlker,Y.:İnkontinans ve irritatif işeme semptomları ile başvuran kadın hastalarda idrar yolu enfeksiyonu görülme sıklığı.1.Genitoüriner Enfeksiyonlar Sempozyumu.Antalya.11-14 Ekim 2001.

91- Tarcan,T.,Özdemir,İ.,Ayaz.O.,İlker,Y.:Alt üriner sistem semptomları olan yaşlı erkeklerde ürorinamik bulgular ile idrar yolu enfeksiyonunun ilişkisi.1.Genitoüriner Enfeksiyonlar Sempozyumu.Antalya.11-14 Ekim 2001.

92- Özdemir,İ.,Tarcan,T.,İlker,Y.:Hiperkollesterolemi,alkol ve sıgara alışkanlıklarının erkekte uluslar arası  prostat semptom skoru,PSA ve maksimum idrar akım hızı üzerine etkisi.17.Ulusal Üroloji Kongresi,Antalya,5-10 Ekim 2002.

93- Önol,F.,Tarcan,T.,İlker,Y.Alpay,H.,Özek,M.,Şimşek,F.:Myelodisplazili çocuklarda norojenik mesane komplikasyonlarının engellenmesinde temiz aralıklı kateterizasyon ve antikolinerjik tedavinin etkinliği.17.Ulusal Üroloji Kongresi,Antalya,5-10 Ekim 2002.

94- Özdemir,A.,Özgür,A.,İlker,Y.,Şimşek,F.:Üreter taşlarında Ho:YAG Laser kullanımı.17.Ulusal Üroloji Kongresi,Antalya,5-10 Ekim 2002

95- Özgür,A.,Tarcan,T.,Kaya,C.,İlker,Y.:Kadın stres ve karışık tip idrar inkontinansında SEAPI yaşam kalitesi ve subjektif skorların çeşitli klinik ve ürodinamik bulgular ile ilişkisi.17.Ulusal Üroloji Kongresi,Antalya,5-10 Ekim 2002

96- Tarcan,T.,Önol,F.,İlker,Y.,Alpay,H.,Özek,M.,Şimşek,F.:Miyelodisplazili çocuklarda primer spinal defektin erken onarımı nöroürolojik prognozu belirgin derecede iyileştirmektedir.7.Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi,11-14 Eylül 2003.

97- Tarcan,T.,Önol,F.,Yazıcı,C.,İlker,Y.,Alpay,H., Şimşek,F.:Miyelodisplaziye bağlı norojenik mesaneli çocuklarda bakteriüri insidansı ve karakteri.7.Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi,11-14 Eylül 2003.

98- İlker,Y.,Özgür,A.,Tarcan,T.,Şimşek,F.:Üreter taşlarının tedavisinde holmium laser kullanımı. İlker,Y.,Özgür,A.,Tarcan,T.,Şimşek,F.:Üreter taşlarının tedavisinde holmium laser kullanımı.5.Ulusal Endoüroloji Kongresi,24-26 Ekim 2003..

99- Özgür,A.,İlker,Y.,Şimşek,F.:PCK Stonelith litotritör’ün üst üreter yerleşimli taşların tedavisindeki etkinliği.5.Ulusal Endoüroloji Kongresi,24-26 Ekim 2003.

100- Özgür,A.,İlker,Y.,Şimşek,F.:PCK Stonelith litotritör’ün böbrek pelvis taşlarındaki başarısı.5.Ulusal Endoüroloji Kongresi,24-26 Ekim 2003.

101- Özgür,A.,İlker,Y.,Türkeri,L.,Şimşek,F.:BPH tedavisinde etanol enjeksiyonunun ikinci yıl takibinin sonuçları. 5.Ulusal Endoüroloji Kongresi,24-26 Ekim 2003.

102- Temiz,Y.,Tanıdır,Y.,İlker,Y:Uluslar arası prostat semptom skoru gerçekleri ne kadar yansıtıyor?18.Ulusal Üroloji Kongresi,2-7 Ekim 2004.

103- Tarcan,T.,Özgür,A.,İlker,Y.:Öksürük ile abdominal kaçırma anı basıncı değerlendirilmesinde transüretral sistometri kateterinin tıkayıcı rolü var mı? 18.Ulusal Üroloji Kongresi,2-7 Ekim 2004.

104- İlker,Y.,Yazıcı,C.:İnternal sfinkter yetmezliğinde sling operasyonu deneyimimiz. 18.Ulusal Üroloji Kongresi,2-7 Ekim 2004.

105- Yazıcı,C.,Tarcan,T.,Türkeri,L.N.,İlker,Y.,Şimşek,F.:Radyolojik ve mikrobiyolojik değerlendirilmesi normal hastalarda hematüri varlığında sistoskopinin tanısal değeri. 18.Ulusal Üroloji Kongresi,2-7 Ekim 2004.

106- Tarcan,T.,Önol,F.,İlker,Y.,Özek,M.,Şimşek,F.:Miyelodisplazili çocuklarda primer spinal defektin onarım zamanının nöroürolojik prognoza etkisi. 18.Ulusal Üroloji Kongresi,2-7 Ekim 2004.

107- Tarcan,T.,Önol,F.,İlker,Y.,Özek,M.,Şimşek,F.:Miyelodiplazili çocuklarda yeniden gerilmiş kord sendromu cerrahi tedavisinin nöroürolojik sonuçları. 18.Ulusal Üroloji Kongresi,2-7 Ekim 2004.

108- Tarcan,T.,Önol,F.,İlker,Y.,Özek,M.,Alpay,H.,Şimşek,F.:Miyelodisplazili çocuklarda vezikoüretral reflünün tedavisinde ilk basamak konservatif yaklaşım olmalıdır. 18.Ulusal Üroloji Kongresi,2-7 Ekim 2004.

109- Yazıcı,C.,Tarcan,T.,Türkeri,L.N.,İlker,Y.,Şimşek,F.:Nefrostomi sonrası separe böbrek fonksiyonları ne zaman değerlendirilmeli? 18.Ulusal Üroloji Kongresi,2-7 Ekim 2004.

110- Temiz,Y.,Tınay,İ.,Tavukçu,H.,İlker,Y.:Üreter üst taşlarında ESL ve üreterorenoskopik litotripsinin etkinliğinin karşılaştırılması.6.Ulusal Endoüroloji Kongresi.1-4 Aralık,2005.

111- Temiz,Y.,Tınay,İ., İlker,Y.:Alt kaliks taşlarında PCK Stonelith Litho3pther taş kırma cihazının etkinliğinin taş yükü ile ilişkisi.6.Ulusal Endoüroloji Kongresi.1-4 Aralık,2005.

112- Temiz,Y.,Tınay,İ.,Tuğlular,S.,Türkeri,L.,İlker,Y.:Böbrek transplantasyonunda ven grefti kullanımı.19.Ulusal Üroloji Kongresi.10-15 Haziran 2006.

113- Temiz,Y.,Tınay,İ.,Yeğen,C.,,Tuğlular,S.,Türkeri,L.,İlker,Y.:Böbrek transplantasyonunda üretral stent kullanımı ile üreter komplikasyonları arasındaki ilişki. .19.Ulusal Üroloji Kongresi.10-15 Haziran 2006.

114- Tanıdır,Y.,Yazıcı,C.,Özgen,M.,İlker,Y.,Tarcan,T.:TVT operasyonu uygulanan ürodinamik stres tipte idrar kaçırması olan hastalarda başarısızlığı öngören faktörler. .19.Ulusal Üroloji Kongresi.10-15 Haziran 2006.

115- Temiz,Y.,Tınay,İ.,Tavukçu,H.,İlker,Y.:Üreter taşlarının tedavisinde sonuçlarımız. .19.Ulusal Üroloji Kongresi.10-15 Haziran 2006.

116- Tarcan,T.,Önol,F.,Tanıdır,Y.,Alpay,H.,İlker,Y.,Şimşek,F.,Özek,M.:Myelodisplazili çocuklar ülkemizde yeterli sağlık hizmeti alabiliyormu?:Primer tedavideki problemlerin analizi ve nöroürolojik prognoza etkisi. .19.Ulusal Üroloji Kongresi.10-15 Haziran 2006.

117- Yılören,T.,Tınay,İ.,Gümrah,A.,İlker,Y.:TURP operasyonlarında kan isteği ve transfüzyon oranlarımızdaki artışın nedeni KTP laser olabilirmi?7.Ulusal Endoüroloji Kongresi.9-12 Eylül 2007.

118- Tınay,İ.,Polat,T.,Hasan,H.H.,Türkeri,L.,İlker,Y.:Prostat kanserli erkeklerde agresif hastalık ile taş hastalığı arasındaki ilişki. 7.Ulusal Endoüroloji Kongresi.9-12 Eylül 2007.

119- Aslan,D.,Türker,P.,Bozkurt,S.,Erbarut,İ.,İlker.:Yüksek enerji ve şok dalga sayısında uygulanan ESWL’nin histomorfolojik etkileri. 7.Ulusal Endoüroloji Kongresi.9-12 Eylül 2007.

120- Tınay,İ.,Tanıdır,Y.,Tavukçu,H.H.,İlker,Y.:Üreteral taşların tedavisinde Holmium:YAG laser kullanımı. 7.Ulusal Endoüroloji Kongresi.9-12 Eylül 2007.

121- İlker,Y.,Tınay,İ.,Akbal,C.,Tarcan,T.:Invance bone anchored male sling başarısızlığı sonrasında ikinci male sling işleminin kısa dönem sonuçları.1.Pelvik Taban Sağlığı ve İşeme Bozuklukları Kongresi.30 Ekim-3 Kasım 2007.

122- İlker,Y.,Tınay,İ.,Yazıcı,C.,Tarcan,T.:Radikal prostatektomi sonrası idrar kaçırmada Invance bone anchored male sling tecrübemiz.1.Pelvik Taban Sağlığı ve İşeme Bozuklukları Kongresi.30 Ekim-3 Kasım 2007.

123- Tarcan,T.,Akbal,C.,Tınay,İ.,Genç,Y.,İlker,Y.:SEAPI-QMM sorgulama formunun Türkçe validasyonu ve TVT başarısı değerlendirilmesinde kullanılması. .1.Pelvik Taban Sağlığı ve İşeme Bozuklukları Kongresi.30 Ekim-3 Kasım 2007.

124- Tarcan,T.,Tanıdır,Y.,Türker,P.,Tavukçu,H.,Özgen,M.,Cenk,Y.,İlker,Y.:Ürodinamik sıkışma tipi idrar kaçırması olan hastalarda,idrar akım hızı TVT ameliyatının başarısını gösterebilir. .1.Pelvik Taban Sağlığı ve İşeme Bozuklukları Kongresi.30 Ekim-3 Kasım 2007.

125- Tınay,İ.,Özgen,MB.,Yazıcı,C.,İlker,Y.,Tarcan,T.:Nefrostomi sonrası separe böbrek fonksiyonları ne zaman değerlendirilmelidir?.20. Ulusal üroloji Kongresi.1-6 Kasım 2008.

126- Tınay,İ.,Mangır,N.,Tarcan,T.,Türkeri,L.,Şimşek,F.,İlker,Y.:Üretral darlık uzunluğunun endoskopik internal üretrotomide başarıyı etkilemede yeri. 20. Ulusal üroloji Kongresi.1-6 Kasım 2008.

127- Özgür,M.Ö.,Mangır,N.,Akbal,C.,Bekiroğlu,N.,İlker,Y.,Türkeri,L.,Tarcan,T.: Marmara RRP sonrası inkontinans değerlendirme formunun oluşturulması ve validasyonu.9.Üroonkoloji Kongresi.4-8 Kasım 2009

128- Özgür,M.Ö.,Mangır,N.,Akbal,C.,Bekiroğlu,N.,İlker,Y.,Türkeri,L.,Tarcan,T.: Marmara RRP sonrası inkontinans değerlendirme formunun oluşturulması ve validasyonu.1.Ülusal Kadın ve İşlevsel Üroloji Kongresi Kongresi.Aralık 2009

129- Özgen,M.,Mangır,N.,Akın,Ç.,İlker,Y.,Tarcan,T.:Kadında fizik inceleme ve ürodinamik testle saptanan stres tipte idrar kaçırmayı hikaye,sorgulama formlerı ve pet testi ne kadar öngörülebilir. 1.Ulusal Kadın ve İşlevsel Üroloji Kongresi Kongresi.Aralık 2009

130- Mangır,N.,Özgen,M.,İlker,Y.,Tarcan,T.:Karışık tipte idrar kaçıran kadınlarda detrusitol aşırı aktivite ileri yaş ve bozulmuş yaşam kalitesi ile beraberdir. 1.Ulusal Kadın ve İşlevsel Üroloji Kongresi Kongresi.Aralık 2009

131- Özgen,M.,Mangır,N.,İlker,Y.,Tarcan,T.:Karışık tipte idrar kaçıran kadınların yaşam kalitesi saf tipte idrar kaçıranlara göre daha düşüktür. 1.Ulusal Kadın ve İşlevsel Üroloji Kongresi Kongresi.Aralık 2009

Uluslararası bildiriler
 

1- İlker, Y., Akdaş, A., Remzi, D., Kırkalı, Z.: Endocrine and exocrine changes of testis in patients with various testicular tumors before and after treatment. 20. Congress of ınternationale Society of Urology. Vien, 23-28 June 1985. Abstr. No120.

2- İlker, Y., Akdaş, A., Kırkalı, Z., Remzi, D.: Sperm analysis of patients with testicular tumors. 4. Congress European Society for Urological Onchology and Andrology. Amsterdam, 25-27 April 1985. Abstr. No51 (Prostate 6:467, 1985)

3- Akdaş, A., Kırkalı, Z., Özen, H.,  İlker, Y., Remzi, D.: The results of the treatment of aseminomatous germinal testicular tumors. Turkish experience. 20. Congress for Internationale Society of Urology. Vien, 23-28 June 1985. Abstr. No14

4- Özgür, S., Çetin, S., İlker, Y., Yazıcıoğlu, A.: Percutaneous renal cyst aspiration and treatment with alcohol. 8th Congress European Association of Urology. London, 18-21 May 1988. Abstr. Normal 323.

5- Akdaş, A., Şimşek, F., İlker, Y.,Ersev, D., Türkeri, L.:The efficacy of BEP regimen in testicular tumors with high volume metastases. Marmara Medical Days. İstanbul, September 26-30, 1988. Abstr. No125.

6- Akdaş, A., Şimşek, F., İlker,Y., Ersev, D., Türkeri, L., Ercan, H.: The value of PAP and PSA as serum markers in carsinoma of the prostate. Marmara Medical Days. İstanbul, September 26-30, 1988. Abstr. No 126

7- Ersev, D., Türkeri, L., İlker, Y., Şimşek, F., Akdaş, A.: Intravesical Mithımycin-C in the treatment of superficial transitional cell carcinoma of the bladder: Preliminary report. Third Congress of the Mediterranean Society of Therapy. Barceloa, September 12-15 1988.

8- Akdaş, A., Şimşek, F., İlker, Y.,: Present status of urological education in Turkey: Is standardisation necessary. AMDE and AMEE, 1988.

9- Ersev, A., Ersev, D., Türkeri, L.,İlker, Y., Şimşek, F., Küllü, S., Akdaş, A.:The relation of prostatic acid phosphatase and prostate specific antigen with tumor grade in prostatic adenocarcinoma: An immunohistochemical study. Concensus Conference on Prostate and Testicular Cancer. Hull, 1989.

10- Ersev, D., Dillioğlugil, Ö., İlker.Y., Şimşek, F., Akdaş, A.:Gentamycin prophylaxis in endoscopic procedures of the urinary tract. New trends in Urology, Nijmegen, September 13-16, 1989. Abstr. No94

11- Akdaş,A., Şimşek, F., İlker, Y.:Transurethral ultrasonography in the evaluation of bladder tumors. Marmara Medical Days. İstanbul, september 19-21, 1990. Abstr. No32.

12- İlker, Y.,Ersev, D., Akdaş, A.:Vascular access in hemodialysis. Marmara Medical Days. İstanbul, September 19-21, 1990. Abstr. No8

13- Şimşek, F., İlker, Y., Akdaş, A.:Teflon injection in the management of vesicouretheral reflux. 6th International Congress of Pediatric Surgery. August 29- September 1 1989. İstanbul. Abstr. NoP55

14- Akdaş, A., İlker, Y.: Turkish experience wiht Dornier MPL –5000. Finnish Urological Club Meeting. February 1, 1991.

15- İlker, Y., Şimşek, F., Türkeri, L., Akdaş, A.: Turkish experience of uretheral extracorreal shockwave lithotripsy utilising Dornier MFL-5000. 9th World Congress on  Endourology and ESWL. Vienna, June 19-22, !991. Abstr. Normal XI-08

16- Ersev, D., İlker,Y.,Şimşek, F., Akdaş, A.:Preliminary results of transurethral microwave therapy(TUMT) in Turkey. 9th World Congress on Endourology and ESWL . Vienna, June 19-22, 1991. Abstr. NoIX-06.

17- Akdaş, A., Emerk K.,Türkeri L., Bedir, A., İlker, Y., Şimşek, F., Söyletir, G.: Effects of ESWL on urinary tract. 9th World Congress on Enrourology and ESWL. Vienna, June 19-22, 1991. Abst. NoXVII-09.

18- Akdaş,A., Şimşek, F., İlker, Y.,Türkeri, L.: Transurethral ultrasound scanning of the bladder. Athenian Days of Urology, Athens, Greece, May 9-12, 1991. Absr. No12

19- Akdaş, A., İlker, Y.: ESWL results of first 500 caces with MFL 5000 and its biochemical effects. Annual meeting of Victorian and south division of Urological Society of Australia. October 18-28 1991.

20- İlker, Y., Şimşek, F., Türkeri, L., Akdaş, A.: Turkish experience with Dornier MFL 5000:Results of first 875 caces. Finnish Urological Club Meeting. February 7 1992.

21- Türkeri, L., İlker, Y., Şimşek, F., Gürmen N., Akdaş, A.:Transurethral ultrasound scanning in diagnosis and staging of bladder tumors. 3rd International Congress on Medical Ultrasound, Mediterranean and African Society of Ultrasound, İstanbul, Turkey. April 12-15, 1992.

22- İlker, Y., şimşek, F., Türkeri, L.,Alican, Y., Akdaş, A.:Ureteral ESWL utilising Dornier MFL 5000. 10th World Congress on Endourology and ESWL. Singapore, 3-6 September 1992. Abstr. NoH-3.

23- İlker, Y., Şimşek, F., Türkeri, L.,Akdaş, A.:ESWL monotherapy in staghorn calculi with Dornier MFL 5000. 10th World Congress on Endourology and ESWL. Singapore, 3-6 september 1992. Abstr. NoH-3.

24- Ersev, D. İlker, Y., Şimşek, F., Kuyumcuoğlu, U., Akdaş, A.: Long-term results of transurethral microwave thermotherapy in BPH. 10th World Congress on Endourology and ESWL. Singapore, 3-6 September 1992. Abstr. NoJ-10.

25- Baykan, N., Göğüş, Y., İlker, Y.,: Propofol anesthesia in ESWL. 10th World Congress on Endourology and ESWL. Singapore, 3-6 September 1992. Abstr. NoC-13.

26- Şimşek, F., İlker, Y., Akdaş, A.: Endoscopic treatment of vesicouretheral reflux in various urologic problems. 5th World Congress Videourology. Orlando, June 24-27. 1993. Abstr. NoE.2.

27- Akdaş, A., Alican, Y., Türkeri L., Şimşek, F., İlker, Y., Akoğlu, T.:HLA subtype analysis in patients with advanced adenocarcinoma of the prostate. 3rd Mediterranean Congress of Urology, İstanbul. June 30-july 3. 1993. Abstr. No78.

28- Şimşek, F., Dillioğlugil, Ö., Tarcan, T., İlker, Y., Akdaş, A.: Correction of primary and secondary vesicourethral reflux by subüreteric teflon injection. 3rd Mediterranean Congress of Urology, İstanbul, June 30-july 3,1993. Abstr. No106.

29- İlker, Y., Dillioğlugil, Ö., Alican, Y., Tarcan.T., Akdaş, A.: The role of ofloxacin prophylaxis in ESWL. 3rd Mediterranean Congress of Urology, İstanbul, June 30-July-3, 1993. Abstr. No7.

30- Şimşek, F., Tükeri, L., İlker, Y., Akdaş, A.: Transurethral grooving of the prostate for the treatment of benign prostatic hyperplasia(BPH): An alternative to transurethral incision. 3rd Mediterranean Congress of Urology, İstanbul, June 30- July 3, 1993. No13.

31- Akdaş, A., Alican, Y., Türkeri, L., Şimşek, F., İlker, Y., Akoğlu, T.: The impact of HLA expression in men with benign prostatic hyperplasia(BPH) vs prostatic carcinoma. 2nd International Congress of the Dutch Urological Association. Amsterdam, November 4-6 1993. Abst. No11.

32- Şimşek, F., Türkeri, L., İlker, Y., Alican, Y., Akdaş, A.: Transurethral grooving of the prostate for the treatment of BPH: An Alternative to transurethral incision. 2nd International Congress of the Dutch Urological Association. Amsterdam, November 4-6 1993. Abst. No62.

33- İlker, Y., Alican, Y., Şimşek, F., Akdaş, A.:Ureteral ESWL utilising Dornier MFL 5000. 11th World Congress on Endourology, October 20-23, 1993.Florence, Abstr. NoPIII-3.

34- Şimşek, F., Türkeri, L., Erbengi, T., İlker, Y., Arbak, S., Akdaş, A.:Ultrastructurel changes in the rat tissues due to electrohydraulic shockwaves. 11th World Congress on Endourology, October 20-23 1993. Florence, Abstr. No PIV-6.

35- İlker, Y., Tarcan, T., Şimşek, F.,Akdaş, A.: The role of the antibiotic prophylaxis in ESWL. 11th World Congress on Endourology, October 20-23 1993. Florence. Abstr. No PXIII-3

36- Akdaş, A., Şimşek, F., İlker, Y.,Tarcan, T.:Present status of undergrauate urological education in Turkey: Is standardisation necessary? 21. Yüzyılda Tıp Eğitimi Sempozyumu, 30 Eylül- 1 Ekim 1993.

37- Şimşek, F., İlker, Y., Akdaş, A.:Transurethral gooving of the prostate for the treatmentof BPH: An alternative to transurethral incision Prostate. Advences in Pathophysiology, Diagnosis and Treatment of Benign and Malignant Diseases. Erice. 17-24 November 1993.

38- Akdaş. A., Dillioğlugil, Ö., Çevik, İ., İlker, Y.:The impact of PSAD in BPH and prostate carsinoma. The prostate advences in pathophysiology, Diagnosis and Treatment of Benign and Malignant Diseases. Erice. 17-24 November 1993.

39- Tuncalı, K., İlker, Y., Güran, S., Şimşek, F., Biren, T., Gürmen, N., Akdaş, A.:Pre-operativ staging of prostatic carcinoma: comperison of MRI, transrectal US and computarised tmography. The prostate. Advences in pathophysiology, Diagnosis and treatment of Benign and Malignant Diseases. Erice. 17-24 November 1993.

40- Akdaş, A., Tarcan, T., Dillioğlugil, Ö., Çevik, İ., Gürmen, N.,  İlker, Y.: The impact of prostate cancer when serum prostatic specific antigen levels are less than 10 Ng/ml. Xıth Congress of the European Association of Urology. Berlin, 13-16 July, 1994.

41- İlker, Y., Dillioğlugil, Ö., Akdaş, A.:Sclerotherapy of hydroceles with talc injection. Xıth Congress of the European Association of Urology. Berlin, 13-16 July, 1994.

42- Ersev, D., İlker, Y.,Kuyumcuoğlu, U., Akdaş, A.: Two years of follow-up in 112 patients treated by transurethral microwave thermotherapy. Xıth Congress of the European Association of Urology. Berlin, 13-16 July, 1994.

43- Tarcan, T., Tuncalı, K., Gürmen, N., Küllü, S., İlker, Y.,Akdaş, A.: The effectiveness of imaging modalities in clinical imaging of prostate carcinoma. The satellite Meeting of the 7th Congress of World Federation for Ultrasound in Medicine and Biology. Sapporo, Hokkaido, Japan. July 14-15, 1994. 

44- Şimşek, F., Tarcan, T., İlker, Y.,  akdaş, A.: The Turkish experience in correction of vesicourethral reflux by subureteric teflon injection. European Society of Pediatric Urology. 5th Annual Meeting. Göteborg, Sweden. 28-30 April, 1994.

45- Tarcan, T., Türkeri, L., İlker, Y., Korten, V., Akdaş, A.:The role of antibiotic prophylaxis in ESWL in low risk group of patients. 9th Mediterranean Congress of Chemotherapy. Milano, Italy. 12-17 June, 1994.

46- Şimşek, F., Tarcan, T., Türkeri, L., İlker, Y., Akdaş, A.:Transurethral grooving of the prostate as an alternative to transurethral incision. 2nd Euro-American Conference on Urological Diseases, Athens, Greece. 28-31 August, 1994.

47- Akdaş, A., Tarcan, T., Türkeri, L., Küllü, S., İlker, Y.: The use of prostate specific antigen (PSA), PSA density (PSAD) and clinical stage in the prediction of local, extracapsular and nodal disease in prostate carcinoma (PCA). 2nd Euro-American Conference on Urological Diseases, Athens, Greece. 28-31 August, 1994.

48- Şimşek, F., Erton, M., Tarcan, T., Türkeri, L., İlker, Y., Akdaş, A. :Transurethral grooving of prostate as an alternative to transurethral incision. 4th European Urological Summer Forum. Vaalsbroek Castle, Vaals, The Netherlands. June 13-17, 1994.

49- İlker, Y., Yalın, R., Erton, M., Özener, C., Akoğlu, E., Akdaş, A.:Ureteral commplications after renal transplantation. The fourth İnternational Congress of  the Middle East Society for Organ Transplantation, Isfahan, Iran, October, 30-31, November, 1-2, 1994.

50- İlker, Y., Tarcan, T., Şimşek, F., Akdaş, A.:Changing patient and stone features for shockwave lithotripsy in Turkey. 12th. World Congress of Endourulogy and SWL, St. Luis, Missouri, Poster normal.P8-218, December 4-6,1994.

51- İlker, Y.,Tarcan, T., Akdaş, A.: Shockwave lithotripsy in lower caliceal stones. 12th. World Congress of Endourology and  SWL , st. Luis, Missouri, Poster noP18-416 December 4-6,1994.

52- Erton, M., İlker, Y., Akdaş, A.: our experience in medical treatment of benign prostate hyperplasia with finasteride. 4th Mediterranean Congress of Urology, Rhodes, Greece, September, 6-10, 1995.

53- İlker, Y., Tarcan, T., Akdaş, A.: Economics of different treatment options of BPH in Turkey. 4th Mediterranean Congress of Urology, Rhodes, Greece, September, 6-10, 1995.

54- Erton, M., İlker, Y., Şimşek, F., Kuyumcuoğlu, U., Akdaş, A.:Three-years follow-up in TUMT. 4th Mediterranean Congress of Urology, Rhodes, Greece, September, 6-10,1995.

55- İlker, Y., Tarcan, T., Akdaş, A.:Shockwave lithotripsy in lower ureteric stones. 4th Mediterranean  Congress of Urology, Rhodes, Greece, September, 6-10,1995.

56- İlker, Y., Tarcan, T., Akdaş, A.:The  effectivness of shockwave lithotripsy in the treatment of lower pole stones. 4th Mediterranean Congress of Urology, Rhodes, Greece, September, 6-10, 1995.

57- Erton, M., Çevik, İ., İlker, Y., Şimşek, F., Akdaş, A.: The correlation of uroflowmetry and pressure floww studies. The New York Section AUA, İstanbul, October 9-13,1995.

58- Akdaş, A., Tarcan, T., Türkeri, L., Biren, T., İlker, Y., :The impact of PSA, PSAD, Gleason Score in the prediction of extracapsular diseases in prostatic carcinoma. The New York Section AUA, İstanbul, October 9-13, 1995.

59- Çevik, İ., İlker,Y., İlçöl, Y., Emerk, K., Akdaş, A.:Short-term bioeffects of ESWL comparing single-shot and twin-shot techniques. 13th World Congress on Endourology and twin-shot techniques. 13th World Congress on Endourology and ESWL, Jerusalem, Israel, Nov 26-Dec 1, 1995.

60- İlker, Y., Şimşek, F., Akdaş, A.: Uretheral shock wave lithotripsy. 13th World Congress on Endourology and ESWL, Jerusalem, Israel, Nov 26-Dec 1, 1995.

61- Erkurt, B., İlker, Y., Özveren, B., Türkeri, L., Akdaş, A.:The effect of urinary stone disease and ESWL to urinary glycosaminoglycan levels. 15th World Congress on Endourology and ESWL, Edinburgh, UK, August 31-september 3, 1997.

62- Türkeri, L., Çam, K., Özveri, H., İlker,Y., Akdaş, A.: The role of PSA digital rectal examination, TRUS and Gleason score in the prediction of extracapsular disease. Balkan Congress of Urology. Kuşadası, Turkey, September 7-11, 1998.

63- Tarcan, T., İlker, Y., Ayaz, A. Akdaş,A.: The correlation of IPSS ,simple uroflowmetry and PVR with pressure-flow studies in the diagnosis of infravesical obstruction. ICS 2000. Tempre, Finland, August, 18-31 2000.

64- İlker,Y., Tarcan, T., Yücel, S., Akdaş, A.. Özek, M.: Re-tethered cord syndrome in myelodisplasia and the importance of urological follow-up in the early diagnosis. ICS 2000. Tempere, Finland, August, 18-30 August 2000

65- Arman,Ö.,İlker,Y.,Abdurrahman,Ö.:Treatmant of ureteral stones using Holmium:YAG Laser.20th World Congress on Endourology and SWL.Genoa,Italy,19-22,September,2002

66- Oymak,Y.,Yıldırım,A.,Tarcan,T.,İlker,Y.,Haklar,G.,Yalçın,S.A.:The role of reactive oxygen species and nitric oxide in the ischemia/reperfusion injury mediated by bladder outlet obstruction.İstanbul,Turkey,2.International Meeting on Free Radicals in Health and Disease,May 8-12,2002

67- Gonzales,M.M.,Alvares,C.L.,Giberti,C.,Hubner,W.,İlker,Y.,Kulaksızoğlu,H.,Lehtoranta,K.,Schamerk,P.:Invance male sling for the treatment of post-prostatectomy incontinence:Early results and complications.XIX Congress of European Association of Urology.24-27 March 2004

68- Tarcan,T.,Özgür,A.,İlker,Y.:Does the presence of detrusor over activitiy in urodynamic studies affect thr quality of life in women with mixed urinary incontinence?XXth Congress of the European Association of Urology,16-19 March 2005.

69- Tarzan,T.,Önol,F.,İlker,Y.,Özek,M.,Şimşek,F.:Neurourological outcome of secondary untethering of the spinal cord in children with myelodysplasia. XXth Congress of the European Association of Urology,16-19 March 2005.

70- İlker,Y.,Tınay,I.,Akbal,C.,Tarcan,T.:Short term results of a secondary male sling procedure after failed INVANCE bone anchored male sling.ICS Meeting,2007.

71- Tarcan,T.,Tanıdır,Y.,Türker,P.,Tavukçu,H.,Ozgen,M.,Yazıcı,C.,İlker,Y.:UFM strongly predicts the outcome of TVT operation in urodynamic stres urinary incontinence.ICS Meeting,2007.

72- İlker,Y.,Tınay,I.,Yazıcı,C.,Tarcan,T.:INVANCE bone anchored male sling for postprostatectomy incontinence.ICS Meeting,2007.

73- Tınay,I.,Türker,P.,Tavukçu,h.,Türkeri,L.,İlker,Y.:The relationship between nephrolithiasis and aggressive disease in men with prostate cancer.EAU 1st Eastern Mediterranean Meeting,19.20 October 2007.

74- Tınay,T.,Tanıdır,Y.,Tavukçu,H.,İlker.Y:Ho.YAG laser for Ureteral stone treatment. EAU 1st Eastern Mediterranean Meeting,19.20 October 2007.

75- Demir,A.,Türker,P.,Bozkurt,S.,Erbarut,I.,İlker,Y.:The histomorphological findings of kidneys after high energy and high number of shock wave of SWL application. EAU 1st Eastern Mediterranean Meeting,19.20 October 2007.

76- Tarcan,T.,Akbal,C.,Tınay,I.,Türker,P.,Genç,Y.,İlker,Y.:Is the definition of success with SEAPI-QMM incontinence classification system corract after TVT procedure before validation of score sheet in patients own language?

EAU 1st Eastern Mediterranean Meeting,19.20 October 2007.

KİTAP BÖLÜMLERİ

1- Ürolojide Güncel Konular 1997:4.Bölüm,Günümüzde üriner sistem taş hastalığının tedavisi 18-23

2- Temel Nöroşirurji 2005:8.Bölüm,Noroüroloji  101-107

3- Üroonkoloji 2007:94.Bölüm,Son dönem kanser hastalarında ürolojik komplikasyonlar ve tedavileri,1377-1382

4- Kanser Hastasına Yaklaşım 2012:21.Bölüm , Kanserli hastalarda ürolojik sorunlar , 221-226

İlgi Alanları

Varikosel Nedir? Varikosel Belirtileri ve Ameliyatı

Varikosel, tüm dünya çapında görülen ve erkekleri etkileyen bir sağlık problemidir. Hayati tehlike oluşturmaz ancak kişinin konforunu etkileyebilir, özellikle çocuk sahibi olmak isteyenler için risk faktörü olarak değerlendirilebilir. Kısırlık yaşayan erkeklerin nerdeyse %40’ında varikosel katkısından söz edilebilir.

Frengi (Sifiliz) Nedir?

Frengi, bilinen bir diğer adıyla sifiliz, bir çeşit bakterinin neden olduğu cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon hastalığıdır. Frengi genellikle cinsel organlarda, anüste veya ağızda ağrısız yaralar ile başlar. Erken dönemde tanı konulmaz ve tedaviye başlanmazsa enfeksiyon ilerleyen dönemlerde kalp, beyin gibi organlara zarar verebilir. Frengiye ilişkin merak edilenler yazının ilerleyen kısımlarında yer almaktadır.

HoLEP Nedir? HoLEP Ameliyatı ile Prostat Cerrahisi

Sistit nedir, tedavide ne yapılır?

Erkeklere oranla kadınlarda daha sık görülen sistit, her ne kadar “çözümsüz” olduğu düşünülse de, aslında tedavisi olan bir hastalık.

Kronik prostatit nasıl teşhis ve tedavi edilir?

Prostatit, erkeklerde bulunan prostat bezinin iltihaplanmasıdır. Prostat, mesanenin altında bulunan küçük bir bezdir. Prostat idrar yollarının üretra adı verilen kısmını çevreler ve erkek üreme sisteminin bir parçasını oluşturur. Prostatit, bakteriyel bir enfeksiyondan kaynaklanabilir ancak çoğu durumda rahatsızlığın nedeni saptanamamaktadır.

Kegel Egzersizi Nedir

İdrar kaçırma problemi, toplumda birçok yaş grubunda gözlenebilen ve çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilen bir durumdur. İdrar inkontinansı olarak adlandırılan bu şikayete ek olarak görülebilen diğer bir sorun ise gaz ve gaita (dışkı) kaçırılmasıdır. Pelvik taban kaslarındaki zayıflık sebebiyle meydana gelen bu sıkıntılar, kişilerin günlük ve sosyal yaşantılarını önemli derecede olumsuz etkileyen bir hale gelebilir. Dolayısıyla uygun şekilde tedavi edilmeleri gerekir. İnkontinans tedavisinde birçok alternatif tedavi söz konusudur. Kegel egzersizi ise bu tedavi seçenekleri içerisinde yer alır. Kegel egzersizi, bireyler tarafından kolaylıkla uygulanabilen ve etkili sonuçlar alınabilen bir yöntemdir. Bu egzersiz sayesinde kısa süre içerisinde var olan mevcut şikayetlerde gerileme gözlenebilir. Fakat istenen etkilerin oluşması için doğru şekilde egzersiz önem taşır. Kegel egzersizi hakkındaki detaylı bilgiye, yazının devamını takip ederek ulaşabilirsiniz.

İdrar Yolu Enfeksiyonu: Nedir, Neden Olur, Belirtileri ve Tedavisi Nedir?

Erişkinlerde görülen en sık bakteriyel enfeksiyonlardan olduğu bilinen üriner sistem enfeksiyonları dünya genelinde her yıl 150 milyon kişiyi etkileyen ve sepsise yol açarak yoğun bakım ünitesine yatış ihtiyacı doğurabilen önemli bir enfeksiyon tablosudur. İdrar yollarında görülen bakteriyel enfeksiyonlar özellikle cinsel olarak aktif kadınlarda oldukça sık karşılaşılan ve doğru şekilde tedavi edilmediği takdirde sık aralıklarla tekrarlayarak böbrek enfeksiyonuna yol açabilen önemli sağlık sorunlarından biridir. Bu nedenle idrar yolu enfeksiyonu hakkında doğru bilgi sahibi olmak, belirti ve bulguları zamanında fark edebilmek ve doğru yöntemlerle enfeksiyon tablosunu kontrol altına almak son derece önemlidir.

Hidrosel ameliyatı ve iyileşme süreci

Halk dilinde su fıtığı, torbaların şişmesi ve su toplaması olarak bilinen hidrosel, özellikle yeni doğanlarda yaygın olarak görülür.

Erken Boşalma: Nedir, Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

Cinsel işlev bozuklukları günümüzde sık görülen sağlık sorunlarının başında gelir.

Andropoz: Nedir, Belirtileri, Tanı Yöntemleri ve Tedavisi

Yaşın ilerlemesiyle beraber erkeklerde sinirlilik, yorgunluk ve fiziksel güçte azalma gibi semptomlar görülebilir. Çoğu kişi bu tür belirtileri yaşlanma belirtileri olarak adlandırılsa da tıpta bu durumun daha farklı bir açıklaması bulunur. Andropoz, erkek menopozu olarak da adlandırılan vücuttaki testosteron seviyelerine ilişkin açığa çıkan bir sendromdur. Sinsi bir başlangıçla beraber yavaşça ilerleyen sendrom tüm erkekleri etkileyebilir ve vücudun doğal bir süreci olarak kabul edilir. Andropozun bilinmesi ve süreç hakkında bilgi sahibi olunması bu dönemi atlatmada birçok erkeğe yardımcı olabilir.

Böbrek Kanseri Belirtileri ve Tedavi Yöntemi

Testis Kanseri Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Testisler skrotum adı verilen deri bir kese içerisinde korunan, penisin hemen arkasında bulunan erkek üreme sisteminin temel organlarındandır. Testisler spermlerin hem üretildiği hem de depolandığı yerdir. Testisler ayrıca ana cinsiyet hormonu olan testesteronun üretimini de gerçekleştirir. Testis hücrelerinde meydana gelen kontrolsüz büyüme ve çoğalma ile tümörleşme gerçekleşir. Testis kanserleri erkeklerde en sık rastlanan üreme sistemi kanserlerindendir. Testis kanseri uzun dönem belirti vermeden ilerleme özelliğine sahiptir. Fakat aynı zamanda tedavi oranının ve başarısının en yüksek olduğu kanserlerdir. Bu yüzden erken tanı büyük önem taşımaktadır.

Prostat Kanseri Belirtileri Nelerdir? Evreleri ve Tedavisi

Prostat bezi erkeklerde bulunan, idrar kesesinin hemen altında, taban kısmı mesane ile temasta olan piramidimsi yapıya sahip erkek üreme sistemi elemanı bir organdır. Prostat, idrar kesesinden idrarın akışını sağlamada görevli kanal olan prostatik üretranın çevresini sarmaktadır. Prostat henüz ergenliğe girmemiş erkek bireylerde 2 gram iken yaşla beraber büyüyerek 52 yaştan önceki yetişkin erkek bireylerde 20 grama kadar ulaşmaktadır. Prostat erkek üreme sisteminde önemli görevli olan doğurganlığı etkileyen bir bezdir. Ana görevi spermi besleyen sıvıyı üretmek ve spermlerin semen sıvısı içinde korunmasını sağlamaktır. Prostat kanseri, prostat bezinin yapısında bulunan hücrelerin kontrolsüz bölünme, çoğalma ve büyüme yeteneği kazanarak kanserleşmesidir. Prostat kanseri erken dönemde genellikle belirti vermediğinden tanı gecikebilmekte ve metastaz olasılığı artmaktadır.

Mesane Kanseri Belirtileri, Tanı ve Tedavi Süreci

Mesane kanseri, böbreklerden başlayarak idrar yolları boyunca ortaya çıkan kanserler arasında, ikinci sıklıkta karşılaşılan kanserdir. Mesane kanserlerinin yaklaşık olarak üçte ikisi ölümcül bir seyir izlemeyen ancak tekrar etme eğilimindeki oluşumlar iken üçte biri ise kas dokusuna ve ardından vücudun geri kalanına yayılma (metastaz yapma) potansiyeline sahip kötü seyirli oluşumlardır.