Randevu almak artık daha da kolay!
incele
X
Meme Sağlığı MerkeziMeme Sağlığı MerkeziDetaylı İncele
cover image

Meme Kanseri

okuyabilirsiniz.

Meme Kanseri Nedir?

Memede süt salgısı yapan hücreler tarafından oluşturulan lobül adı verilen oluşumlar bulunmaktadır. Lobüller birleşerek lobları oluşturur. Bu yapılar birbirine süt kanalları ile bağlanır. Bu kanallar meme başına doğru birleşir. Meme kanseri, löbülleri ya da süt kanallarını oluşturan hücrelerin kontrolsüz çoğalması ile meydana gelir.

Süt kanallarının yapısından meydana gelen meme kanserine “duktal karsinom”

Löbül yapılarından meydana gelen meme kanserine “löbüler karsinom” denir.

Meme Kanseri

Meme Kanseri Nedir?

Memede süt salgısı yapan hücreler tarafından oluşturulan lobül adı verilen oluşumlar bulunmaktadır. Lobüller birleşerek lobları oluşturur. Bu yapılar birbirine süt kanalları ile bağlanır. Bu kanallar meme başına doğru birleşir. Meme kanseri, löbülleri ya da süt kanallarını oluşturan hücrelerin kontrolsüz çoğalması ile meydana gelir.

Süt kanallarının yapısından meydana gelen meme kanserine “duktal karsinom”

Löbül yapılarından meydana gelen meme kanserine “löbüler karsinom” denir.

Meme kanseri kadın kanserleri arasında en yaygın olan ve akciğer kanserinden sonra en sık ölüm nedeni olan kanserdir. Tüm kadın kanserlerinin %24 ünü ve kanserden ölümleri %14 ünü oluşturmaktadır. Her 8 kadından birinin hayatının belirli bir zamanında meme kanserine yakalanacağı bildirilmektedir. Nadir olarak erkeklerde de meme kanseri görülmektedir. Her 100 kadına karşılık 1 erkek meme kanseri tanısı almaktadır. Meme kanseri görülme sıklığının her yıl arttığı saptanmıştır.

Meme kanserinin sık görülmesi, sıklığın giderek artması, erken evrede tedavi edilebilir olması ve erken evrede tanı koyulabilmesinin günümüz koşullarında mümkün olması meme kanserinin önemini arttırmaktadır.


MEME KANSERİNDE RİSK FAKTÖRLERİ

Meme kanserinde riskler 3 grupta toplanır:

Değiştirilemeyen risk faktörleri

 • Yaş: Meme kanserinde ileri yaş önemli bir risk faktörüdür. 50 yaş üzerinde olan kadınlarda meme kanseri görülme sıklığı, 50 yaşın altında olan kadınlardan 4 kat fazladır. 30 yaşın üzerine çıkıldıkça risk artmaktadır. Meme kanseri tanısı almış hastaların %50 si 65 yaş üzerindedir.
 • İlk adet yaşı: 12 yaş ve altında adet kanamasının başlamasının riski arttırdığı belirtilmiştir
 • Genetik / ailesel yük: Annesinde veya kardeşinde meme kanseri öyküsü olanlar yüksek risk altındadır. Aile öyküsü sadece anne, kız ve kız kardeşten oluşan yakın akrabaları kapsar. Belirgin bir şekilde riskli aile geçmişi olan ve menopoz öncesi kadınlar meme kontrollerine aile bireylerinin teşhis yaşından 10 yıl önce başlamalıdırlar. Bazı gen testleri, yüksek riskteki hastaları belirleyebilir.

Eğer bir kadının birinci dereceden bir akrabasında meme kanseri varsa riski 2 kat artar. Ancak, her 10 meme kanseri olgusundan ancak bir tanesi aile ile ilişkilidir.

 • Geçirilmiş meme kanseri: Önceden meme kanseri olmuş hastaların diğer memelerinde kanser gelişme riski yüksektir. Bu risk yılda %1 ya da yaşam boyu % 10 oranındadır. Meme kanseri tanısından sonra klinik izlemenin nedeni, sadece hastalığın yeniden oluşmasını değil aynı zamanda diğer memede ortaya çıkabilecek kansere erken tanı koymaktır.
 • Mammografik dansite: Mammografideki toplam alanın %75’inden fazlasının yoğun olması meme kanseri riskini 4-6 kat arttırır.


Kısmen değiştirilebilir

 • İlk doğumdaki yaş: 30 yaşından sonra doğum yapmak ya da hiç yapmamak
 • Menopoz yaşı: 55 yaşından sonra menopoza girmek
 • Emzirme
 • <30 yaş göğüs bölgesine radyoterapi

Diğer faktörlere göre çok küçük risk içerirler.
 

Değiştirilebilir

 • Diyet: Bazı çalışmalar meme kanserinin bazı tiplerinde diyetin etkili olduğunu göstermiştir. Az yağlı, dengeli ve sebze-meyve ağırlıklı diyetin riski azalttığı öne sürülmektedir.
 • BMI (postmenopozal): hastalığın şişmanlarda görülme olasılığı artmaktadır
 • Östrojen tedavisi: Çoğu çalışma 10 yıldan fazla östrojen alımının meme kanseri gelişiminde ufak bir risk artışına sebep olduğunu göstermektedir.
 • Sigara
 • İnaktivite
 •  Alkol

 

MEME KANSERİ TİPLERİ VE EVRELEME

Meme kanseri invaziv ve noninvaziv olmak üzere temel iki gruba ayrılır.

İnvaziv meme kanserleri: oluşmaya başladığı bölgede kalmayarak yayılım gösteren meme kanserleridir.

Duktal invaziv meme kanseri: “Memenin invaziv duktal karsinomu” olarak da adlandırılır. En sık görülen meme kanseri türüdür. Her 100 meme kanseri tanısında %70-80 oranında görülmektedir. Süt kanallarının (duktusların) zarındaki hücrelerde oluşmaya başlayarak çevresindeki meme dokusuna yayılım gösteren kanserdir. İnvazif duktal meme kanserinde hücreler kanallardan ayrılır ve böylece lenf düğümleri yakınına ya da vücudun herhangi başka bir bölümüne yayılabilir.

Lobüler invaziv meme kanseri: “memenin invaziv lobüler karsinomu” olarak da adlandırılır. Her 10 meme kanserinin yaklaşık 1 i oranında görülür. Sıklıkla 45-55 yaş arasında tanı almış kanserlerde görülür. Meme lobları zarındaki hücrelerde başlayarak çevresindeki meme dokusuna yayılım gösteren kanserdir.

Noninvaziv meme kanseleri: oluşmaya başladığı bölgede kalan ve yayılım göstermeyen kanserlerdir.

 • DCIS duktal karsinoma in sutu: süt kanallarındaki hücrelerin kanser hücresine dönüşmeye başladığı oluşumlardır. Kanser olarak adlandırılmazlar. Ancak tedavi edilmediği sürece kansere dönüşme olasılıkları yüksektir. Bu hücreler süt kanallarının içindedir ve meme dokusu çevresine yayılmaya başlamamıştır.
 • LCIS - Lobüler karsinoma in situ: Meme lobu içinde hücrelerin kanser hücresine dönüşmeye başladığı anlamına gelir. Oluşumlar lobüllerin içindedir ve meme dokusu çevresine yayılmamıştır. Kanser olarak adlandırılmazlar. Ancak tedavi edilmediği sürece kansere dönüşme olasılıkları yüksektir. LCIS’e sahip olmak gelecekte meme kanseri açısından yüksek risk altında olduğunuz anlamına gelmektedir.

Meme kanseri farklı tiplerde birçok kere sınıflandırılmıştır. Bir sınıflama da nadir görülen kanserlerin özel tip, sık görülen kanserlerim özel olmayan tip olarak sınıflanmasıdır.

En yaygın olarak görülen kanser olan duktal karsinom özel olmayan tip olarak sınıflanır. Diğer kanser tipleri, lobuler karsinoma dahil olarak şunlardır:

 • Medüller meme kanseri
 • Musinöz (mukoid ya da kolloid) meme kanseri
 • Tübüler meme kanseri
 • Memenin adenoid kistik karsinomu 
 • Metaplastik meme kanseri
 • Meme anjiyosarkomu
 • Memede lenfoma
 • Bazal tipli meme kanseri
 • Filloides ya da sistosarkom filloides
 • Papiller meme kanseri
   

Meme Kanserinde Evreleme

 • Evre 0: Duktal carcinoma in situ DCIS (duktal karsinoma in sutu) ve LCIS (lobuller karsınoma in sutu). Kanser oluşum aşamasındadır. Çevre dokulara yayılmamıştır. Oluşmaya başladığı alan ile sınırlıdır.
 • Evre 1: Yayılabilen meme kanserinin başlangıç aşamasıdır. 1. evre tümörün 2 cm.' den fazla geniş olmadığı ve kanser hücrelerinin memeden başka yere (lenf bezlerine) yayılmadığı durumdur. 
 • Evre 2: Evre 2A'da memede tümör yoktur, ancak koltuk altındaki lenf bezleri kanser vardır; veya tümör 2 cm veya daha küçüktür ve koltuk altındaki lenf bezlerine yayılmıştır; veya tümör 2 cm'den büyük, 5 cm'den küçüktür ve koltuk altı lenf bezlerine yayılmamıştır.
 • Evre 2B ‘de; 2 cm'den büyük, 5 cm'den küçüktür ve koltuk altı lenf bezlerine yayılmıştır; veya 5 cm'den büyüktür ancak koltuk altı lenf bezlerine yayılmamıştır.
 • Evre 3A: memede tümör yoktur, ancak koltuk altı lenf bezlerinde (koltuk altındaki lenf bezleri) birbirine veya çevre dokulara yapışık kanser vardır; veya tümör 5 cm veya daha küçüktür ve çevre dokulara veya birbirine yapışık koltuk altı lenf bezlerine yayılmıştır; veya tümör 5 cm' den büyüktür ve koltuk altı lenf bezlerine (birbirlerine veya çevre dokulara yapışık olabilir) yayılmıştır.
 • Evre 3B: Tümör herhangi bir boyut da olabilir ve memeye komşu dokulara (deri veya göğüs duvarı, kaburgalar veya göğüs duvarındaki kaslar) yayılmıştır ve meme içerisindeki lenf nodlarına veya kolun altındaki lenf nodlarına yayılabilir.
 • Evre 3C' de; kanser köprücük kemiği altındaki ve komşu boyun boyunca uzanan lenf nodlarına yayılmıştır ve kanser kolun altındaki ve meme içerisindeki lenf nodlarına ve memeye komşu dokulara yayılabilir.
   

Evre 3C ameliyat edilebilir ve ameliyat edilemez olarak ikiye ayrılmaktadır. 

 • Ameliyat edilebilir Evre 3C meme kanserinde;
 • Kolun altındaki lenf nodlarında 10 veya daha fazla sayıda lenf nodunda tutulum vardır veya
 • Memedeki tümörle aynı taraflı köprücük kemiği altındaki lenf nodları ve komşu boyun lenf nodlarında yayılım vardır veya
 • Meme içindeki lenf nodları ve kolun altındaki lenf nodlarında yayılım vardır.
 • Ameliyat edilemeyen Evre 3C meme kanserinde,
 • kanser köprücük kemiği üstündeki lenf nodlarına yayılmıştır ve memedeki tümörle aynı taraftaki komşu boyun bölgesindeki lenf nodlarında tutulum vardır.
 • Evre 4: Uzak metastatik kanserdir. Kanser vücudun diğer bölgelerine sıçramıştır. Bu evre tedavisinde hastanın yaşam süresini artırmak ve yaşam kalitesini yüksek düzeyde tutmak hedeflenir.

 

Tekrarlayan kanser, tedaviden sonra tekrar oluşan kanserdir. Kanser, lokal (meme veya göğüs duvarında) olarak veya vücudun herhangi bir bölgesinde (kemik, karaciğer, akciğer gibi) tekrarlayabilir.
 

MEME KANSERİ BELİRTİLERİ

Meme kanseri meme ve meme ucunda farklılık yaratır. Bunlar genellikle

 • Memenin içinde veya koltuk altında kitle, meme dokusunda kalınlaşma
 • Meme ucunun hassaslığı
 • Memenin boyutunda ve şeklinde değişiklik
 • Meme derisinde veya ucunda şişlik, pullu ve kızarık görünüm
 • Meme derisinde portakal kabuğu görüntüsü
 • Meme ucu akıntısı dır.

Bu belirtiler her zaman kanser belirtisi olmamakla beraber kadının doktora başvurmasına sebep olmaktadır. Bu başvurular sırasında yapılan incelemelerde erken tanı şansı yakalanmaktadır.

 

MEME KANSERİNE EŞLİK EDEN HASTALIKLAR

Paget hastalığı

Paget hastalığı meme kanseri ile birlikte ortaya çıkan nadir bir hastalıktır. Her 100 meme kanserinin 1 ya da 2’sinde görülmektedir. Paget hastalığı meme ucunda ya da onu çevreleyen daha koyu deri alanında (areola) başlar. Genellikle öncelikle kırmızı, pullu döküntü olarak görülür. Kaşıntılı olabilir. Psoriyazis (sedef hastalığı) ya da egzema gibi diğer deri hastalıklarına çok benzer olabilir ve bunlarla karıştırılabilir. Tanı koymak için meme ucundaki etkilenmiş cilt dokusundan bir örnek (biyopsi) alınır ve mikroskop altında incelenir. Eğer sonuç Paget hastalığını gösterirse, mammografi planlanır. Genellikle Paget hastalığı meme kanseri ya da duktal karsinoma in situ (DCIS)’nun bir belirtisidir. Paget hastalığına sahip kadınların yaklaşık yarısı meme ucunun gerisinde bir yumruya sahiptir. 10 hastanın 9’u invazif meme kanseridir.
 

İnflammatuar (İltihaplı) meme kanseri

Sık görülmeyen bir meme kanseri türüdür. Her 100 meme kanserinin yalnızca 1-4’ü bu tip kanser tanısı almıştır. Meme dokusu iltihaplandığından dolayı, inflammatuar (iltihaplı) olarak adlandırılır. Kanser hücreleri memedeki en küçük lenf kanallarını tıkarlar. Lenf kanalları tıkalı olduğundan, meme şişer, kızarır, sertleşir ya da sıkılaşır ve dokunulduğunda ağrı ve sıcaklık hissedilir. Ağrı her zaman olmayabilir. Diğer belirtileri meme dokusunda kalınlaşma, çıkıntı ya da çukurlaşmadır. Bazen meme de yumru olabilir. Meme ucu ters dönmüş (memede çekme) ya da meme ucunda akıntı olabilir.

İnflammatuar meme kanseri belirtileri oldukça ani ortaya çıkabilir. Sıklıkla memedeki bir enfeksiyon ile karıştırılır (mastit).

MEME KANSERİ TEDAVİSİ

“Meme kanseri tedavisi’nin temelini cerrahi prosedürler oluşturmaktadır. Yani hasta cerrahi şansını kaybetmediyse ilk adım cerrahidir. Son yıllarda meme kanseri cerrahisinde mümkün olduğu kadar meme koruyucu cerrahi uygulanmaktadır.”

Meme Kanseri Tedavisi ve Meme Kanseri Tedavi Süreci ve Sonrasında Yapılması Gerekenler adlı içeriklerimizi inceleyerek daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz.

 

Randevu almak artık daha da kolay!

Apple Store ve Google Play Store’dan indireceğiniz Anadolu Sağlık Online Servisler uygulamasıyla işlemlerinizi çok daha hızlı yapabileceksiniz.

Uygulamamızı şimdi indirirseniz anında dilediğiniz doktordan online randevu alabilir, test ve görüntüleme sonuçlarınıza kolayca ulaşabilir ve geçmiş doktor ziyaretlerinizi görüntüleyebilirsiniz.

app store
google play